Przejdź do treści

Dynia straszy, dynia leczy :)

Nie wszyst­kim po­doba się za­bawa w Hal­lo­ween. Sym­bo­lem tego dnia jest dy­nia ze świeczką w środku i wy­cię­tymi otwo­rami. Skupmy się za­tem na niej.

Dy­nia może być bar­dzo przy­datna dla osób cho­rych na cu­krzycę. Sub­stan­cje w niej wy­kryte być może będą mo­gły za­stą­pić lub znacz­nie zmniej­szyć dzienną dawkę in­su­liny po­da­wa­nej oso­bom cho­rym na cu­krzycę. Pod­czas ba­dań wy­ciąg z dyni po­ma­gał re­ge­ne­ro­wać uszko­dzone ko­mórki trzustki u szczu­rów cho­ru­ją­cych na cu­krzycę, zwięk­sza­jąc liczbę ko­mó­rek beta pro­du­ku­ją­cych in­su­linę oraz pod­no­sząc po­ziom tego hor­monu we krwi.

Na­ukowcy z East China Nor­mal Uni­ver­sity w Szan­ghaju pra­cu­jąc pod kie­row­nic­twem dr Tao Xia za­uwa­żyli, że chore na cu­krzycę szczury kar­mione wy­cią­giem z dyni miały tylko 5% mniej pla­zmy in­su­li­no­wej oraz 8% mniej ko­mó­rek beta od zdro­wych zwierząt.

Eks­trakt z dyni jest po­ten­cjal­nie bar­dzo do­brym pro­duk­tem dla osób za­gro­żo­nych ry­zy­kiem za­cho­ro­wa­nia na cu­krzycę, jak rów­nież dla tych, u któ­rych ta cho­roba już się roz­wi­nęła — twier­dzi dr Xia — na­wet je­śli za­strzyki in­su­li­nowe mu­sia­łyby zo­stać u nie­któ­rych pa­cjen­tów utrzy­mane, to dawka hor­monu przy po­da­wa­niu eks­traktu z dyni mo­głaby zo­stać dra­stycz­nie obniżona.

En­tu­zja­stycz­nie o wy­ni­kach ba­dań wy­po­wie­dział się Da­vid Ben­der z Royal Free and Uni­ver­sity Col­lege Me­di­cal School w Lon­dy­nie. Jako naj­waż­niej­sze uznał to, że kar­mie­nie wy­cią­giem z dyni za­po­biega po­stę­pu­ją­cej de­struk­cji ko­mó­rek beta trzustki. Trudno jed­nak na­ra­zie stwier­dzić, czy eks­trakt z dyni bę­dzie po­wo­do­wał re­ge­ne­ra­cję tych ko­mó­rek także u człowieka.

My­ślę, że naj­bar­dziej in­te­re­su­jący może oka­zać się fakt, że wy­ciąg ten może stać się w przy­szło­ści pierw­szym le­kiem do­ust­nym — po­wie­dział Da­vid Bender.

Ta­kie ochronne wła­ści­wo­ści eks­trakt z dyni za­wdzię­cza an­ty­ok­sy­dan­tom i D‑chiroinozytolowi. To czą­steczka, która za­pew­nia ak­tyw­ność in­su­liny. Zwięk­szony po­ziom in­su­liny po­wo­duje ob­ni­że­nie po­ziomu cu­kru we krwi, co ob­niża po­ziom tlenu, który nisz­czy błony ko­mó­rek beta, za­po­bie­ga­jąc dal­szym uszko­dze­niom i umoż­li­wia­jąc ich regenerację.

Powiązane materiały: