Przejdź do treści

Drugie życie opony

Liczba sa­mo­cho­dów ro­śnie, a tym sa­mym ro­śnie także liczba zu­ży­tych opon, a po­wierzch­nia do skła­do­wa­nia od­pa­dów wręcz od­wrot­nie – zmniej­sza się. Co można zro­bić ze zu­ży­tymi opo­nami samochodowymi? 

Za roz­wią­za­nie tego pro­blemu za­brali się na­ukowcy z Wyż­szego In­sty­tutu Tech­nicz­nego w Li­zbo­nie, któ­rzy opra­co­wali tech­no­lo­gię pro­duk­cji z opon… be­tonu. Ich po­mysł po­lega na prze­twa­rza­niu gumy z opon sa­mo­cho­do­wych na gra­nu­lat sto­so­wany póź­niej przy wy­ro­bie betonu.

Może on być z po­wo­dze­niem sto­so­wany przy wy­ro­bie płyt chod­ni­ko­wych na ulice, place oraz do ogro­dów. Nowy pro­dukt do­sko­nale na­daje się rów­nież do wy­ko­rzy­sta­nia przy kon­struk­cji zbro­jeń bu­dow­la­nych, wy­ro­bie kra­węż­ni­ków, ścian dzia­ło­wych, a także jako ma­te­riał wypełniający.

Prace nad no­wym pro­duk­tem pro­wa­dzone były przez okres 12 mie­sięcy, w ich trak­cie wy­two­rzo­nych zo­stało po­nad 2.000 li­trów be­tonu z opon sa­mo­cho­do­wych — po­in­for­mo­wał prof. Jorge de Brito, kie­ru­jący pra­cami ze­społu na­uko­wego na li­zboń­skim IST.

Opra­co­wana tech­no­lo­gia nie tylko roz­wią­zuje pro­blem skła­do­wa­nia zu­ży­tych opon, ale też po­zwala za­osz­czę­dzić ma­te­riały na­tu­ralne, które były do tej pory wy­ko­rzy­sty­wane w branży bu­dow­la­nej. Do­dat­kowo, gra­nu­lat z opon sa­mo­cho­do­wych, w za­leż­no­ści od za­sto­so­wa­nia, może po­pra­wiać też ja­kość betonu.

Nowy pro­dukt ma być w przy­szło­ści wy­ko­rzy­sty­wany na ma­sową skalę. Choć w tym mo­men­cie nic na to nie wska­zuje, to być może do­cze­kamy cza­sów, gdy tech­no­lo­gia ta bę­dzie wy­ko­rzy­sty­wana przy bu­do­wie au­to­strad w Pol­sce… Być może do­cze­kamy się autostrad.

Powiązane materiały: