Przejdź do treści

Dom jak… słonecznik

Kie­dyś ma­rzono o szkla­nych do­mach. W do­bie co­raz wyż­szych cen ener­gii ma­rze­niem staje się dom, który ogrzeje i oświe­tli się sam. Każ­dego kto pla­nuje bu­dowę ta­kiego wła­śnie wła­snego „M” za­pra­szamy do Portugalii.

Tam, na te­re­nie jed­nej z dziel­nic Co­im­bry, po­wsta­nie cał­ko­wi­cie sa­mo­wy­star­czalny ener­ge­tycz­nie bu­dy­nek. „Dom-sło­necz­nik”, bę­dzie cał­ko­wi­cie za­si­lany tylko ener­gią sło­neczną oraz wiatrem.

Dom zo­sta­nie usta­wiony na spe­cjal­nej kon­struk­cji, dzięki któ­rej bu­dy­nek bę­dzie mógł się ob­ra­cać zgod­nie z kie­run­kiem prze­su­wa­nia się słońca. Ze­wnętrzne ściany domu wy­po­sa­żone zo­staną w pa­nele sło­neczne, a ener­gia sku­mu­lo­wana w nich bę­dzie prze­ka­zy­wana na po­trzeby jego miesz­kań­ców. Do­dat­kowe za­si­la­nie do­star­czać będą nie­wiel­kich roz­mia­rów wia­traki — po­in­for­mo­wał Pe­dro Ban­de­ira z trzy­oso­bo­wego ze­społu ar­chi­tek­tów, któ­rzy przy­go­to­wali pro­jekt nie­co­dzien­nej budowli.

Dzia­ła­nie sys­te­mów po­bie­ra­nia ener­gii sło­necz­nej i wietrz­nej bę­dzie zsyn­chro­ni­zo­wane z roz­bu­do­wa­nym ze­spo­łem apli­ka­cji kom­pu­te­ro­wych, które umoż­li­wią do­mow­ni­kom ste­ro­wa­nie funk­cjami ener­ge­tycz­nymi obiektu. „Dom-sło­necz­nik” zo­sta­nie za­pro­gra­mo­wany w taki spo­sób, aby od­róż­niać zmiany pór roku i zgod­nie z nimi do­sto­so­wy­wać swoje obroty.

Na­sza bu­dowla, przy któ­rej prace ru­szą już nie­ba­wem, bę­dzie do­sko­nale wkom­po­no­wana w sce­ne­rię oraz wa­runki lo­kal­nego te­renu, two­rząc dy­na­miczny ele­ment kra­jo­brazu — stwier­dził Pe­dro Bandeira.

Pro­jekt nie­co­dzien­nego domu z Co­im­bry zo­stał wy­róż­niony na­grodą por­tu­gal­skiego sto­wa­rzy­sze­nia in­no­wa­cji Mo­vi­mento SIM.

Wła­ści­ciele ta­kiego domku będą mo­gli so­bie we­soło zaśpiewać:

Powiązane materiały: