Przejdź do treści

Dokładny obraz pacjenta od stóp do głów

W tym miej­scu le­czy się lu­dzi od 1823 roku. W sza­cow­nych mu­rach tra­dy­cja do­brze i na co dzień sple­ciona jest z no­wo­cze­sno­ścią. W kli­ni­kach, ka­te­drach i od­dzia­łach znaj­dziemy urzą­dze­nia me­dyczne zna­nych i uzna­nych w Eu­ro­pie i świe­cie firm. Mowa o Szpi­talu Kli­nicz­nym Prze­mie­nie­nia Pań­skiego Uni­wer­sy­tetu Me­dycz­nego im. Ka­rola Mar­cin­kow­skiego w Poznaniu.

Jest on spro­fi­lo­wany w za­kre­sie cho­rób ser­cowo-na­czy­nio­wych. Ich pre­cy­zyjną dia­gno­stykę pro­wa­dzi się z za­sto­so­wa­niem re­zo­nansu ma­gne­tycz­nego naj­now­szej ge­ne­ra­cji. Ma­gne­tom Avanto firmy Sie­mens, gdy idzie o opro­gra­mo­wa­nie, za­li­czany jest do eu­ro­pej­skiej czo­łówki. Zo­stał on za­ku­piony z fun­du­szy Unii Eu­ro­pej­skiej, w ra­mach Wiel­ko­pol­skiego Re­gio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego 2007–2013. Ma w tym swój ważny udział prof. Ste­fan Gra­jek, in­spi­ra­tor i współ­twórca pro­gramu le­cze­nia ostrych pęk­nięć tęt­nia­ków aorty. Firma Sie­mens za­li­czana jest do grona naj­więk­szych świa­to­wych do­staw­ców sprzętu (dia­gno­stycz­nego, te­ra­peu­tycz­nego) i usług (w tym sys­te­mów in­for­ma­tycz­nych) dla medycyny. 

To no­wo­cze­sne urzą­dze­nie umoż­li­wia prze­pro­wa­dze­nie w krót­kim cza­sie bar­dzo wni­kli­wego ba­da­nia pa­cjenta wzglę­dem cho­rób serca, tęt­nia­ków aorty pier­sio­wej i brzusz­nej. Ale nie tylko. Ba­da­nie ma bo­wiem cha­rak­ter cią­gły, daje ob­raz od stóp do głów (mię­dzy in­nymi także mó­zgu, przy­sadki, twa­rzo­czaszki, szyi, ka­nału krę­go­wego, kośćca, sta­wów, jamy brzusz­nej i za­otrzew­no­wej). Dzięki temu moż­liwa jest rów­nież dia­gno­styka no­wo­two­rów (zwłasz­cza zmian prze­rzu­to­wych i roz­sia­nych ognisk), cho­rób z za­kresu neu­ro­lo­gii, uro­lo­gii i or­to­pe­dii, cho­rób ukła­do­wych (na przy­kład miaż­dżycy i cu­krzycy). Mó­wiąc o wy­jąt­ko­wo­ści tego urzą­dze­nia, wska­zuje się na moż­li­wość ska­no­wa­nia du­żej po­wierzchni ciała przy za­cho­wa­niu naj­wyż­szej ja­ko­ści obrazu. 

Ma­gne­tom Avanto skon­stru­owany zo­stał z wy­ko­rzy­sta­niem, po raz pierw­szy w re­zo­nan­sie ma­gne­tycz­nym, sys­temu opar­tego na tech­no­lo­gii TIM (To­tal Ima­ging Ma­trix). Dzięki cew­kom ma­try­co­wym i ka­na­łom RF moż­liwe jest, jak in­for­muje firma Sie­mens, „osią­gnię­cie re­wo­lu­cyj­nej szyb­ko­ści akwi­zy­cji i prak­tycz­nie nie­ogra­ni­czo­nego ob­ra­zo­wa­nia rów­no­le­głego, na­wet przy po­dwój­nie sko­śnych orien­ta­cjach war­stwy.” W trak­cie ba­da­nia (w po­rów­na­niu z in­nymi re­zo­nan­sami, jest ono cich­sze) nie trzeba zmie­niać uło­że­nia ciała pa­cjenta, ani ręcz­nie prze­su­wać stołu. Ko­mu­ni­ka­cja dia­gno­zo­wa­nego z per­so­ne­lem od­bywa się w sys­te­mie au­dio, który umoż­li­wia mu także słu­cha­nie mu­zyki. To do­dat­kowo sta­nowi o wy­so­kim kom­for­cie badania.

W szpi­talu przy ul. Dłu­giej, w Pra­cowni Re­zo­nansu Ma­gne­tycz­nego, jest ono wy­ko­ny­wane bez­płat­nie u miesz­kań­ców Po­zna­nia w ra­mach spe­cja­li­stycz­nego pro­gramu pro­fi­lak­tyki zdro­wot­nej. Ko­nieczne jest skie­ro­wa­nie od le­ka­rza specjalisty.

An­drzej Piechocki

Powiązane materiały: