Przejdź do treści

Czy zmywarka może zabić?

Wy­na­lazki małe i duże sztur­mem zdo­były na­sze kuch­nie. Sprzęt, który jesz­cze kilka lat temu był oznaką luk­susu te­raz spo­wszech­niał na tyle, że nie zwra­camy na niego uwagi. Po­now­nie spoj­rzeli na niego na­to­miast na­ukowcy. Pod lupę i mi­kro­skop wzięli zmy­warki. Po co uży­wać ta­kich in­stru­men­tów by oglą­dać sprzęt który wi­dać go­łym okiem? By przyj­rzeć się jego mieszkańcom.

W zmy­war­kach, choć nie tylko w nich, pod­czas pracy po­wstaje dużo pary, a tem­pe­ra­tura we­wnątrz się­gać może na­wet 80 stopni C. Myte na­czy­nie pod­da­wane są dzia­ła­niu de­ter­gen­tów i sil­nie stę­żo­nych soli. Czy w ta­kich wa­run­kach może ist­nieć „ży­cie”?

Na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu w Lu­bla­nie prze­ba­dali zmy­warki uży­wane w do­mach w po­nad stu miast na ca­łym swie­cie. Jak się oka­zało zna­leźli w 62% urzą­dzeń grzyby. Naj­czę­ściej „ro­sły” so­bie spo­koj­nie pod gumą uszczel­nia­jącą drzwi. W po­nad po­ło­wie zmy­wa­rek zna­le­ziono rów­nież tzw. droż­dże czarne z ga­tunku Exo­phiala der­ma­ti­ti­dis oraz E. pha­eomu­ri­for­mis. To co za­bija brud ze zmy­wa­nych na­czyć oka­zuje się do­sko­nałą po­żywką dla obu tych organizów. 

Droż­dże prze­waż­nie ko­ja­rzą się nam z pysz­nymi, do­mo­wymi wy­pie­kami bądź na­po­jami. Te, które zna­leźć można w zmy­warce mogą jed­nak być bar­dzo szko­dliwe dla na­szego zdro­wia i, jak pod­kre­ślają na­ukowcy, na­wet życia!

Je­śli chcesz zo­ba­czyć czym zaj­mują się na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu w Lu­bla­nie zaj­rzyj tu­taj. Na­sze zmy­warki pod lupę wzięła mię­dzy in­nymi Dr Nina Gunde — Ci­mer­man, o któ­rej mo­żesz prze­czy­tać tu­taj.

Powiązane materiały: