Przejdź do treści

Czekolada odchudzona

Lu­bi­cie cze­ko­ladę, ale ma­cie opory by się nią ob­ja­dać? Na­ukowcy z Uni­ver­sity of War­wick wy­na­leźli nową tech­nikę pro­duk­cji cze­ko­lady, która roz­pływa się w ustach nie go­rzej niż tra­dy­cyjna, a ma o po­łowę mniej tłuszczu.

Bry­tyj­scy che­micy „od­chu­dza­jąc cze­ko­ladę” po­zba­wili ją du­żej za­war­to­ści ma­sła ka­ka­owego i mlecz­nego tłusz­czu. Za­miast nich do mleka do­dali soku po­ma­rań­czo­wego i żu­ra­wi­no­wego. Kilka mie­sięcy trwało, za­nim do­pra­co­wali swój prze­pis, gdyż sta­rali się, aby nowa cze­ko­lada sma­ko­wała pra­wie iden­tycz­nie jak tra­dy­cyjna i miała ta­kie same wła­ści­wo­ści — była po­ły­skliwa i twarda, a jed­no­cze­śnie gładko roz­pły­wała się w ustach.

Nowy pro­ces nie tylko po­zba­wia cze­ko­ladę szko­dli­wych tłusz­czy, ale i za­po­biega także po­wsta­wa­niu nie­ape­tycz­nych, cu­kro­wych „wy­kwi­tów”, które cza­sem po­ja­wiają się na cze­ko­la­dzie prze­cho­wy­wa­nej w lo­dówce zbyt długo. Cze­ko­lada z so­kiem ma owo­cowy po­smak — przy­znają na­ukowcy. Ale sok można za­wsze za­stą­pić wodą i nie­wielką ilo­ścią kwasu askor­bi­no­wego (wi­ta­miny C).

Dr Ste­fan Bon, je­den z au­to­rów „od­chu­dzo­nej” cze­ko­lady oce­nia, że każdy lubi cze­ko­ladę, „ale nie­stety wszy­scy wiemy, że jej ta­bliczki pełne są tłuszczu”.

A jed­nak to wła­śnie dzięki tłusz­czowi cze­ko­lada po­siada te wszyst­kie cu­downe wła­ści­wo­ści, za ja­kie ją uwiel­biamy – je­dwa­bi­stą, gładką fak­turę, to, jak roz­pusz­cza się w ustach i to, że można ją tak przy­jem­nie ła­mać na ka­wałki — mówi. — my zna­leź­li­śmy spo­sób, aby za­cho­wać wszyst­kie ce­chy, które cze­ko­ladę czy­nią tak „cze­ko­la­dową”, ale z so­kiem owo­co­wym za­miast tłuszczu.

Bon tłu­ma­czy, że jego współ­pra­cow­nicy sku­piali się przede wszyst­kim na pro­ce­sach che­micz­nych po­zwa­la­ją­cych ogra­ni­czyć za­war­tość tłusz­czu. Li­czą na to, prze­mysł spo­żyw­czy opra­cuje smaczny spo­sób wy­ko­rzy­sta­nia no­wej techniki.

Szum sta­rej płyty… prze­bój o czekoladzie!

Powiązane materiały: