Przejdź do treści

Centrum Nauki Kopernik tuż przed otwarciem

Jak działa śruba Archimedesa?

Jak czuje się czło­wiek pod­czas trzę­sie­nia ziemi? I jak za­pi­sać wy­miary swo­jego ciała w ukła­dzie zero-jedynkowym?

Na trzy ty­go­dnie przed ofi­cjal­nym otwar­ciem mi­ni­ster na­uki i szkol­nic­twa wyż­szego prof. Bar­bara Ku­drycka zwie­dziła Cen­trum w to­wa­rzy­stwie prof. Łu­ka­sza Tur­skiego – Prze­wod­ni­czą­cego Rady Pro­gra­mo­wej CNK oraz Ro­berta Firm­ho­fera — dy­rek­tora CNK.

Roz­po­czy­na­jąc te­stowe zwie­dza­nie CNK, mi­ni­ster Ku­drycka pod­kre­śliła, że cie­ka­wość, jaka jej to­wa­rzy­szy, do­ty­czy nie tylko chęci spraw­dze­nia ja­ko­ści sprzętu oraz eks­po­na­tów, ale rów­nież prze­ko­na­nia się, w ja­kim stop­niu Cen­trum bę­dzie po­bu­dzać wy­obraź­nię, po­głę­biać wie­dzę i roz­wi­jać zdol­no­ści wśród przy­szłych od­bior­ców, w szcze­gól­no­ści tych najmłodszych.

Mi­ni­ster Bar­bara Ku­drycka obej­rzała wszyst­kie ga­le­rie pierw­szego mo­dułu Cen­trum Na­uki Ko­per­nik — Ko­rze­nie cy­wi­li­za­cji, Ga­le­ria dla naj­młod­szych „Bzz”, Strefa świa­tła, Czło­wiek i śro­do­wi­sko oraz Świat w ruchu.

Mi­ni­ster­stwo Na­uki i Szkol­nic­twa Wyż­szego jest główną in­sty­tu­cją fi­nan­su­jącą eks­po­zy­cję Cen­trum – m.in. Te­atr Ro­bo­tyczny, w któ­rym na sce­nie po­ja­wiają ro­boty swo­imi roz­mia­rami przy­po­mi­na­jące lu­dzi, pla­ne­ta­rium z ko­pułą o śred­nicy 16 me­trów, przy­ja­zne la­bo­ra­to­ria dla mło­dzieży, no­wo­cze­sne urzą­dze­nia i ma­szyny po­zwa­la­jące zro­zu­mieć prawa fi­zyki, taj­niki przy­rody, siły natury.

Powiązane materiały: