Przejdź do treści

Biznes spotyka się z innowacją

W koń­czą­cych się w so­botę, 9 marca, tar­gach Ce­BIT wzięły udział mię­dzy in­nymi firmy, które są zwy­cięz­cami i fi­na­li­stami kon­kursu Pol­skiej Agen­cji Roz­woju Przed­się­bior­czo­ści na naj­bar­dziej in­no­wa­cyjną e‑usługę i tech­nol­gię B2B. Jed­nym z na­gro­dzo­nych w kon­kur­sie pro­jek­tów jest ser­wis Min​tia​.com, stwo­rzony przez firmę S‑arts, dzia­ła­jącą w ra­mach In­ku­ba­tora Tech­no­lo­gicz­nego Kra­kow­skiego Parku Technologicznego.

Moż­li­wość za­pre­zen­to­wa­nia się na tar­gach Ce­BIT jest dla pol­skiej firmy szansą na na­wią­za­nie no­wych kon­tak­tów biz­ne­so­wych i zdo­by­cie za­gra­nicz­nych klien­tów. Min­tia to ser­wis in­ter­ne­towy po­zwa­la­jący przed­się­bior­com uzy­skać wy­so­kiej ja­ko­ści pro­jekt gra­ficzny po­przez umiesz­cze­nie zle­ce­nia w try­bie kon­kursu dla zrze­szo­nych w ser­wi­sie gra­fi­ków. Każdy kon­kurs ma wy­raź­nie okre­ślony de­adline do­star­cze­nia ma­te­ria­łów, szcze­gó­łowe wy­tyczne do­ty­czące stwo­rze­nia kon­kret­nego pro­jektu oraz okre­śloną stawkę za jego re­ali­za­cję. Dzięki temu przed­się­biorca w krót­kim cza­sie otrzy­muje setki go­to­wych pro­jek­tów gra­ficz­nych, z któ­rych może wy­brać ten naj­bar­dziej mu od­po­wia­da­jący. Na plat­for­mie można rów­nież od ręki na­być go­towe pro­jekty oraz na­wią­zać in­dy­wi­du­alną współ­pracę z wy­bra­nymi grafikami.

Plat­forma daje twór­com nie­ogra­ni­czone moż­li­wo­ści za­robku, roz­woju za­wo­do­wego m.in. dzięki two­rze­niu port­fo­lio oraz kon­tak­tom z Klien­tami, co wpływa po­zy­tyw­nie na ich po­zy­cję za­wo­dową oraz ich kon­ku­ren­cyj­ność w branży – po­wie­dział Prze­my­sław Sta­nisz, dy­rek­tor wy­ko­naw­czy i współ­twórca ser­wisu. — Na­byw­com zaś gwa­ran­tuje moż­li­wość wy­boru naj­lep­szych pro­jek­tów, spo­śród tych, które znajdą się w ser­wi­sie, za do­kład­nie taką cenę jaką chcą zapłacić.

Por­tal za­pew­nia także do­stęp do wy­bra­nych pro­jek­tów na każ­dym eta­pie ich two­rze­nia, przez co na­bywca fi­nal­nie otrzy­muje taki pro­dukt, ja­kiego ocze­kuje, po­nie­waż sam może uczest­ni­czyć w pro­ce­sie jego two­rze­nia. Ser­wis działa od 2012 roku. Zrze­szo­nych jest w nim około 4.000 pro­fe­sjo­nal­nych gra­fi­ków, a z jego usług sko­rzy­stało już kil­ka­set pol­skich firm.

Z na­szych usług sko­rzy­stały już mię­dzy in­nymi duże firmy, a także wiele mniej­szych pol­skich przed­się­biorstw. Te­raz chcie­li­by­śmy po­zy­skać rów­nie do­brych klien­tów z za­gra­nicy – po­wie­dział Sta­nisz. — Za­gra­nicz­nym przed­się­bior­com, któ­rzy od­wie­dzą na­sze sto­isko na Ce­BIT, chcemy po­ka­zać mię­dzy in­nymi na­sze API, czyli in­ter­fejs, który po­zwoli każ­dej fir­mie czy in­sty­tu­cji na po­sia­da­nie i ła­twą ob­sługę wła­snej plat­formy kon­kur­so­wej. Dzięki na­szemu API, pro­jek­to­wa­nie gra­ficzne może się zna­leźć w ofer­cie każ­dej firmy, która tego po­trze­buje i to przy kosz­tach nie­po­rów­ny­wal­nie niż­szych od rynkowych.

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów