Przejdź do treści

Biegam bo lubię, ale z kimś

Bie­ga­nie jest w mo­dzie, bie­ga­nie jest zdrowe, ale… nie za­wsze mamy ochotę bie­gać bez to­wa­rzy­stwa. Dzięki no­wym tech­no­lo­giom brak tego to­wa­rzy­stwa nie bę­dzie już wy­mówką, bo za­wsze bar­dzo ła­two mo­żemy zna­leźć ko­goś do wspól­nego upra­wia­nia sportu.

Spe­cjalną apli­ka­cję, która po­może nam w zna­le­zie­niu part­ne­trów, z któ­rymi bę­dziemy mo­gli po­bie­gać, czy za­grać w piłkę, opra­co­wali stu­denci Marta Ryłko i Ka­mil Fi­giela z Wy­działu In­for­ma­tyki, Elek­tro­niki i Te­le­ko­mu­ni­ka­cji Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej im. Sta­ni­sława Sta­szica w Kra­ko­wie. Na­zywa się ona Drop­sport i zo­stała uru­cho­miona cał­kiem niedawno.

Można ścią­gnąć apli­ka­cję na swój smart­fon lub ko­rzy­stać z ser­wisu na kom­pu­te­rze czy lap­to­pie. Naj­pierw okre­ślamy in­te­re­su­jącą nas lo­ka­li­za­cję, na­stęp­nie wy­bie­ramy dys­cy­plinę spor­tową, wresz­cie okre­ślamy ter­min, który chcemy prze­zna­czyć na przy­kład na bie­ga­nie lub grę w ko­szy­kówkę. W tej chwili spo­glą­da­jąc na mapę ak­tyw­no­ści użyt­kow­ni­ków ser­wisu wi­dać, że można zna­leźć to­wa­rzy­stwo nie tylko w Pol­sce, ale rów­nież mię­dzy in­nymi w Wiel­kiej Bry­ta­nii, Niem­czech, a na­wet w In­diach i Sta­nach Zjed­no­czo­nych. To do­bra in­for­ma­cja dla osób, kó­tre chcą dbać o swoją kon­dy­cję, a rów­no­cze­śnie czę­sto podróżują. 

Nic nie stoi na prze­szko­dzie utwo­rze­nia lo­ka­li­za­cji w do­wol­nym miej­scu na świe­cie — wy­ja­śnia Marta Ryłko — za­sięg ser­wisu obej­muje do­wolny ob­szar czy miasto. 

Do­daje, że usługa skie­ro­wana jest przede wszyst­kim do lo­kal­nych grup, na przy­kład bie­ga­czy, ale także osób, które aran­żują wspólne wyj­ścia fir­mowe na me­cze ko­szy­kówki czy piłki noż­nej. Dzięki sko­rzy­sta­niu z apli­ka­cji mogą oni ła­twiej i szyb­ciej ze­brać kil­ku­na­sto­oso­bową drużynę.

Na stro­nie można do­da­wać wła­sne ak­tyw­no­ści, za­pra­sza­jąc jed­no­cze­śnie do wspól­nego spę­dze­nia czasu — in­for­muje Bar­tosz Dem­biń­ski z AGH — por­tal zin­te­gro­wany jest z Fa­ce­bo­okiem, dzięki czemu osoby, które mają się spo­tkać mogą wcze­śniej po­znać się po­przez por­tal społecznościowy.

Je­śli po­doba wam się ten ser­wis stwo­rzony przez stu­den­tów z AGH, mo­że­cie za­cząć z niego ko­rzy­stać tu­taj.

Powiązane materiały: