Przejdź do treści

Ahoj przygodo! Cumujemy!

Ob­ser­wu­jąc sy­tu­acje na dro­gach można dojść do wnio­sku, że naj­trud­niej­szym ele­men­tem jazdy jest par­ko­wa­nie. Rów­nie trudne jest chyba od­po­wied­nie za­cu­mo­wa­nie du­żego statku. Na ra­tu­nek ma­ry­na­rzom ru­szyli na­ukowcy z Aka­de­mii Mor­skiej w Szcze­ci­nie, któ­rzy opra­co­wali in­no­wa­cyjny elek­tro­niczny sys­tem uła­twia­jący stat­kom cu­mo­wa­nie do nabrzeży.

Sys­tem wy­ko­rzy­stuje gło­wice la­se­rowe mon­to­wane w na­brzeżu wy­sy­ła­jące sy­gnał i czuj­niki, które od­bie­rają wiązki od­bite od zbli­ża­ją­cego się statku. In­for­ma­cje prze­ka­zy­wane są do ka­pi­tana okrętu, który na­tych­miast otrzy­muje do­kładne dane m. in. o pręd­ko­ści statku, jego po­ło­że­niu i od­le­gło­ści od nabrzeża.

Sys­tem jest w sta­nie po­dać po­ło­że­nie statku z do­kład­no­ścią do dwóch cen­ty­me­trów! Dane mogą być prze­ka­zane na zwy­kły te­le­fon ko­mór­kowy czy kom­pu­ter znaj­du­jący się na statku – wy­ja­śnia dr hab.Lucjan Gucma, je­den z au­to­rów systemu.

Uży­cie sys­temu zwięk­sza bez­pie­czeń­stwo, ale też znacz­nie skraca czas cu­mo­wa­nia jed­nostki. Jest on szcze­gól­nie przy­datny dla du­żych jed­no­stek, oraz tych które prze­wożą nie­bez­pieczne ła­dunki, gdzie szcze­gól­nie li­czy się pre­cy­zja w doj­ściu do na­brzeża. Po­maga bez­piecz­nie cu­mo­wać sta­tek w wa­run­kach ogra­ni­czo­nej wi­docz­no­ści np. w nocy lub pod­czas mgły.

Koszt wy­po­sa­że­nia jed­nego na­brzeża w urzą­dze­nia two­rzące sys­tem to kil­ka­dzie­siąt ty­sięcy złotych.

Sys­tem prze­szedł już po­myśl­nie te­sty. Na mię­dzy­na­ro­do­wych tar­gach wy­na­laz­czo­ści „INNOVA 2011” w Bruk­seli zdo­był złoty me­dal. Au­to­rami sys­temu są: dy­rek­tor In­sty­tutu In­ży­nie­rii Ru­chu Mor­skiego dr hab. Lu­cjan Gucma i dr Ma­ciej Gucma. Prace nad sys­te­mem trwały 2,5 roku i kosz­to­wały ok. 2 mln zł. Pie­nią­dze po­cho­dziły z Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego In­no­wa­cyjna Go­spo­darka. Uczel­nia pro­wa­dzi roz­mowy z fir­mami, które są za­in­te­re­so­wane pro­duk­cją ele­men­tów systemu.

Za­pra­szamy na krótki film po­glą­dowy JAK NIE NALEŻY CUMOWAĆ:

Powiązane materiały: