Przejdź do treści

Staże dla studentów w najlepszy firmach. Aplikuj!

W dniach 13–14 marca od­by­wają się w Po­zna­niu XVI Targi Pracy or­ga­ni­zo­wane przez Cen­trum Pro­mo­cji In­ży­nie­rów. W związku z tym przed­sta­wiamy po­ni­żej oferty staży z naj­lep­szych firm, do któ­ych mo­że­cie apli­ko­wać już teraz!

Volkswagen Poznań:

  • ENGINEER DEVELOPMENT PROGRAMME – pro­gram skie­ro­wany do stu­den­tów III roku Po­li­tech­niki Po­znań­skiej z wy­dzia­łów: BMiZ, WE, WI, WIZ, MRiT oraz WTCH
  • Pro­gram prak­tyk let­nich ROŚNIJ Z VWP, który trwa od lipca do września
  • Pro­gram prak­tyk let­nich START Z VWP, który jest 4 ty­go­dniową praktyką

Apli­kuj do 20 kwiet­nia 2012!

ex tern.​katarzyna.​salamonczyk-​napierska@​vw-​poznan.​pl

Sii Sp. z o.o.:

Obec­nie firma po­szu­kuje: Spe­cja­li­stów ds. IT, Web De­ve­lo­pe­rów, Te­ste­rów Apli­ka­cji i Sys­te­mów, Pro­gra­mi­stów, Ad­mi­ni­stra­to­rów Baz Da­nych, Ana­li­ty­ków Biz­ne­so­wych i Sys­te­mo­wych, Ad­mi­ni­stra­to­rów Sys­te­mów i Sieci, Kon­sul­tan­tów BI, BW oraz ERP.

Szcze­góły na stro­nie: pl​.sii​.eu

Wrigley Poland :

Pro­gram Sta­żowy skie­ro­wany do osób za­in­te­re­so­wa­nych dzia­łami: Tech­nicz­nym, Pro­duk­cyj­nym, Za­pew­nie­nia Ja­ko­ści, Stra­te­gii Ryn­ko­wych, Pla­no­wa­nia i Wspar­cia Ope­ra­cyj­nego, Pro­jek­to­wa­nia i Pro­duk­cji Ste­laży oraz Pac­ka­ging Pro­duc­ti­vity Department.

Szcze­góły na stro­nie: www​.wri​gley​.pl

AE Group Polska Sp. z o.o.

Ofe­ru­jemy prak­tyki stu­den­tom ta­kich kie­run­ków, jak: me­cha­tro­nika, me­cha­nika i bu­dowa ma­szyn, za­rzą­dza­nie i in­ży­niera pro­duk­cji, logistyka.

Kon­takt: mail: rekrutacja@​ae-​group.​de, www​.ae​-group​.pl

Amica Wronki S.A.

Prak­tyki dla stu­den­tów – Za­rzą­dza­nie i In­ży­nie­ria Pro­duk­cji, Lo­gi­styka, Ja­kość, Au­to­ma­tyka, Me­cha­nika i Bu­dowa Ma­szyn, Tech­no­lo­gia Che­miczna, In­ży­nie­ria Ma­te­ria­łowa, Ener­ge­tyka, Zarządzanie

rekrutacja@​amica.​com.​pl

Aquanet:

Pro­gram sta­żowy przede wszyst­kim dla In­ży­nie­rii Śro­do­wi­ska, Bu­dow­nic­twa, Au­to­ma­ty­ków oraz Mechaników.

rekrutacja@​aquanet.​pl

Arjohuntleigh

Staże i prak­tyki w dzia­łach: tech­nicz­nym, re­ali­za­cji za­mó­wień i za­ku­pów, lo­gi­styki i Lean.

rekrutacja@​arjohuntleigh.​com

Informacj o Targach Pracy na stronie http://targipracy.put.poznan.pl/​

Powiązane materiały: