Przejdź do treści

Zachwycający widok fal oceanu

O tym, że na­uka wpływa na na­sze co­dzienne ży­cie mo­żemy się prze­ko­nać co­dzien­nie, choć nie za­wsze o tym po pro­stu my­ślimy. Czy na­uka jed­nak może mieć wpływ na sztukę? Oczy­wi­ście, że tak. 

Osią­gnię­cia na­ukow­ców wy­ko­rzy­stuje w swo­ich in­sta­la­cjach Da­vid Bo­wen. Nie­dawno jedną z nich można było oglą­dać we wro­cław­skim Mu­zeum Na­ro­do­wym. Jej te­ma­tem jest woda, która wielu oso­bom ko­ja­rzy się z wa­ka­cyj­nym odpoczynkiem. 

Choć in­sta­la­cja Da­vida Bo­wena może być za­li­czana do sztuki, to za­in­te­re­suje także lu­dzi pod­cho­dzą­cych do ży­cia w bar­dziej na­ukowy sposób. 

We Wro­cła­wiu można było zo­ba­czyć siatkę zbu­do­waną ze sztyw­nych drąż­ków po­łą­czo­nych ze sobą w ela­styczny spo­sób. Zo­stała ona pod­wie­szona pod spe­cjal­nie zbu­do­waną, ru­chomą kon­struk­cją. Dzięki temu mo­gła ona fa­lo­wać w po­wie­trzu. Do­kład­nie tak, jak fa­luje Ocean Spo­kojny u wy­brzeży Alaski. 

In­sta­la­cja Da­vida Bo­wena w cza­sie rze­czy­wi­stym po­biera in­for­ma­cje z boi 46246 (49 ° 59’7 „N 145 ° 5’20” W), która pływa w po­bliżu wy­sepki Shu­ma­gin. Są one prze­ka­zy­wane w cza­sie rze­czy­wi­stym drogą sa­te­li­tarną. Dzięki tym da­nym za­wie­szona siatka fa­luje do­kład­nie tak, jak fale od­le­głego oceanu. 

Wra­że­nie jest nie­sa­mo­wite. Zo­bacz­cie sami: 

Powiązane materiały: