Przejdź do treści

Jedzmy orzechy włoskie!

Wy­star­czy zjeść 7 orze­chów wło­skich dzien­nie, aby ob­ni­żyć ry­zyko cho­rób serca, nie­któ­rych ro­dza­jów raka, ka­micy żół­cio­wej, cu­krzycy typu II i wielu in­nych cho­rób. Na­ukowcy po­twier­dzili — orze­chy wło­skie są naj­zdrow­sze ze wszystkich.

Za­wie­rają wię­cej prze­ciw­u­tle­nia­czy i mają lep­sze wła­ści­wo­ści zdro­wotne niż ja­kie­kol­wiek inne orze­chy! Orze­chy wło­skie są więc zdrow­sze niż orzeszki ziemne, mig­dały, orze­chy la­skowe, bra­zy­lij­skie, ma­ka­da­mii, ner­kowce czy pi­sta­cje. Garstka orze­chów wło­skich za­wiera dwa razy wię­cej prze­ciw­u­tle­nia­czy niż w przy­padku do­wol­nych in­nych po­wszech­nie spo­ży­wa­nych orze­chów. Wy­stę­pu­jące w nich prze­ciw­u­tle­nia­cze dzia­łają od 2 do 15 razy moc­niej niż wi­ta­mina E.

Oprócz prze­ciw­u­tle­nia­czy za­wie­rają też wiele war­to­ścio­wego białka, które może być al­ter­na­tywą dla mięsa oraz wi­ta­miny, mi­ne­rały i błon­nik. Nie ma w nich na­to­miast mo­gą­cych spra­wiać pro­blemy sub­stan­cji w ro­dzaju glu­tenu czy białka mlecz­nego. Ba­da­niem róż­nych orze­chów zaj­mo­wał się pro­fe­sor Joe Vin­son z In­sty­tutu Che­mii, Uni­ver­sity of Scran­ton, w USA. Wła­ści­wo­ści lecz­ni­cze orze­chów wło­skich znane były już w sta­ro­żyt­no­ści. Nie bez zna­cze­nia jest po­do­bień­stwo kształtu orze­cha wło­skiego do mó­zgu. Oka­zuje się, że spo­ży­wa­nie orze­chów wpływa bar­dzo ko­rzyst­nie na kon­dy­cję na­szego umy­słu. Za­warte w orze­chach mi­ne­rały po­pra­wiają na­szą kon­cen­tra­cję i pa­mięć. Orze­chy wło­skie do­star­czają do na­szego mó­zgu na­tu­ralny tłuszcz, wi­ta­minę E, C oraz kwas la­no­li­nowy, który jest nie­zbędny dla pracy na­szych ko­mó­rek nerwowych.

Kiedy jemy orze­chy do­star­czamy do na­szego or­ga­ni­zmu ta­kie sole mi­ne­ralne jak: po­tas, fos­for, wapń i ma­gnez. Spo­ży­wa­nie orze­chów w więk­szych ilo­ściach za­le­cane jest oso­bom cho­rym na de­pre­sję, nad­po­bu­dli­wym, ho­me­opa­tom, prze­mę­czo­nym czyli oso­bom z nie­do­bo­rem ma­gnezu. Dzięki du­żej za­war­to­ści że­laza orze­chy wło­skie sto­so­wane są rów­nież w le­cze­niu anemii. 

U osób sys­te­ma­tycz­nie spo­ży­wa­ją­cych orze­chy zmniej­sza się ry­zyko za­cho­ro­wa­nia na serce i no­wo­twory. Za­wie­rają około 60% tłusz­czów — w więk­szo­ści nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych. Dla­tego na­dają się do spo­ży­cia dla osób z za­bu­rze­niami prze­miany tłusz­czo­wej lub osób z miaż­dżycą. Orze­chy ob­ni­żają ilość cho­le­ste­rolu we krwi i po­zy­tyw­nie wpły­wają na układ krą­że­nia. Do­star­czają skład­ni­ków mi­ne­ral­nych i wi­ta­min. MWy­ko­rzy­sty­wane są rów­nież jako skład­nik kre­mów i ma­se­czek oczysz­cza­ją­cych pory czy też do le­cze­nia trą­dziku mło­dzień­czego. Łu­piny orze­cha są cen­nym skład­ni­kiem pilingów.

Powiązane materiały: