Przejdź do treści

Erateina sprytna dziewczyna

Era­te­ina sprytna dziew­czyna (łac. Era­te­ina pu­el­la­astuta) – taką na­zwę otrzy­mał nowy ga­tu­nek mo­tyla od­kry­tego przez Po­la­ków w tym roku pod­czas wy­prawy na Tra­mén Te­pui w Wenezueli.

Owad zo­stał zi­den­ty­fi­ko­wany przez Iza­belę Sta­cho­wicz z Uni­wer­sy­tetu Ja­giel­loń­skiego. Na­zwę zaś wy­ło­niono w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie pi­sma Na­tio­nal Geo­gra­phic. Jej au­torką jest Ali­cja Zdo­by­lak z Wro­cła­wia. Mo­tyle ko­ja­rzą mi się z ko­bie­tami i z prze­bie­gło­ścią, nie­ła­two jest je zła­pać, po­ja­wiają się w nie­ocze­ki­wa­nych mo­men­tach — wy­ja­śniła lau­re­atka kon­kursu - są­dzę, że ta na­zwa jest piękna, ale i ta­jem­ni­cza.

Po­ja­wiło się dużo pro­po­zy­cji zwią­za­nych z ogniem: flamma, ignis, ar­dens, które jak naj­bar­dziej pa­sują do ko­lo­ry­styki mo­tyla. My jed­nak po­szu­ki­wa­li­śmy cze­goś wy­jąt­ko­wego, co świad­czy­łoby nie tylko o wy­glą­dzie, ale i o sy­tu­acji, w ja­kiej mo­tyl zo­stał od­kryty. Spryt od­nosi się za­równo do mo­tyla, który tak długo nie dał się od­kryć na­uce, ale i do mnie, któ­rej w końcu się to udało” – po­wie­działa od­kryw­czyni mo­tyla Iza­bela Stachowicz.

Nad po­praw­no­ścią brzmie­nia na­zwy — z punktu wi­dze­nia gra­ma­tyki ła­ciń­skiej oraz za­sad ko­deksu no­men­kla­tury zoo­lo­gicz­nej — czu­wał kie­row­nik Mu­zeum Zoo­lo­gicz­nego Uni­wer­sy­tetu Ja­giel­loń­skiego dr hab. To­masz Pyrcz. Zaj­mie się on także udo­ku­men­to­wa­niem no­wego ga­tunku w po­wsta­ją­cej na jego te­mat publikacji.

Lau­re­atka otrzyma w na­grodę apa­rat fo­to­gra­ficzny, a w pracy na­uko­wej po­świę­co­nej no­wemu ga­tun­kowi zo­sta­nie za­cy­to­wana jako au­torka jego nazwy.

Powiązane materiały: