Przejdź do treści

Dzisiaj meduzoida, jutro sztuczne serce

Bio­in­ży­nie­rom udało się stwo­rzyć sztuczny or­ga­nizm – z si­li­konu i ko­mó­rek szczura. Z wy­glądu przy­po­mina prze­zro­czy­sty kwiat o ośmiu płat­kach, ale za­cho­wuje się jak meduza.

Mor­fo­lo­gicz­nie i funk­cjo­nal­nie to jest me­duza — po­wie­dział o tym dzi­wo­lągu główny au­tor ba­dań, Kit Par­ker z Uni­wer­sy­tetu Ha­rvarda — z ge­ne­tycz­nego punktu wi­dze­nia ten twór jest szczurem. 

Na­ukowcy po­brali ko­mórki z mię­śnia ser­co­wego szczura i na­ło­żyli na de­li­katny mo­del z ela­stycz­nego two­rzywa sztucz­nego – poli(dimetylosiloksanu), z któ­rego pro­du­kuje się m.in. so­czewki kon­tak­towe. Więk­szość prac wy­ko­ny­wała Janna Na­wroth, dok­to­rantka z Cal­tech w Pa­sa­de­nie, która naj­pierw do­kład­nie prze­stu­dio­wała bu­dowę cheł­bii mo­drej (Au­re­lia au­rita). Z po­łą­cze­nia po­wstało coś, co na­zwano me­du­zo­idą. Gdy umie­ści się ten mo­del w polu elek­trycz­nym, to mię­śnie ści­skają się po­wo­du­jąc ru­chy jak u praw­dzi­wej meduzy.

Po­mysł na zbu­do­wa­nie me­du­zo­idy przy­szedł Ki­towi Par­ke­rowi do głowy, kiedy w 2007 roku od­wie­dził Akwa­rium w Bo­sto­nie, gdzie znaj­duje się prze­piękna ko­lek­cja ży­wych me­duz z ca­łego świata.

Kiedy je zo­ba­czy­łem, po­my­śla­łem: wiem, że po­tra­fię je zbu­do­wać — po­wie­dział naukowiec.

Na bar­dzo pod­sta­wo­wym po­zio­mie me­duzy przy­po­mi­nają bi­jące serce. Żeby się po­ru­szać, uży­wają swo­ich mię­śni do „pom­po­wa­nia” wody po­dob­nie jak kur­czące się serce pom­puje krew.

Pro­jekt ten jest czę­ścią ba­dań, które mają na celu stwo­rze­nie sztucz­nych mo­deli dla tka­nek ludz­kiego serca, żeby po­tem te­sto­wać na nich leki albo me­tody re­ge­ne­ra­cji mię­śnia ser­co­wego. Te­raz ba­da­cze chcą więc zbu­do­wać po­dobne stwo­rze­nie, ale z ko­mó­rek po­bra­nych z ludz­kiego serca. Nie­ko­niecz­nie musi to być me­du­zoid. Bio­in­ży­nie­rów in­te­re­sują także inni przed­sta­wi­ciele ży­cia morskiego.

Mamy cały zbior­nik róż­nych zwie­rząt, na­stępna w ko­lejce jest ośmior­nica – skwi­to­wał Kit Parker.

Je­śli do­brze roz­pra­cują me­cha­nizm po­wsta­wa­nia sztucz­nego or­ga­ni­zmu wie­lo­ko­mór­ko­wego, kie­dyś bę­dzie można zbu­do­wać sztuczne serce.

Powiązane materiały: