Przejdź do treści

Dmuchawce, latawce, ford…

Co wspól­nego ma mni­szek le­kar­ski, zwany po­pu­lar­nie „dmu­chaw­cem”, z branżą mo­to­ry­za­cyjną? Sa­mo­chody rzadko ko­ja­rzą się z przy­rodą. Na­ukowcy po­sta­wili py­ta­nie: nie py­tajmy co sa­mo­chody mogą zro­bić dla kwia­tów, za­py­tajmy co kwiaty mogą zro­bić dla samochodów!

Na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu Sta­no­wego Ohio ba­dają dla kon­cernu Forda po­ten­cjał mniszka le­kar­skiego, jako al­ter­na­tywy dla gumy syn­te­tycz­nej. To, co jedni uznają za chwast, może się oka­zać źró­dłem no­wego, od­na­wial­nego za­mien­nika gumy. Nie wszyst­kie jed­nak mle­cze mogą być wy­ko­rzy­stane do tego celu. Naj­bar­dziej od­po­wied­nim ga­tun­kiem jest mni­szek ro­syj­ski Ta­ra­xa­cum kok-sa­ghyz ho­do­wany w Rol­ni­czym Cen­trum Ba­daw­czo-Roz­wo­jo­wym (RCBR) przy Uni­wer­sy­te­cie Sta­no­wym Ohio. Od­po­wied­nie za­go­spo­da­row­nie tych chwa­stów jest nie­zbędne by stwo­rzyć eko­no­micz­nie opła­calne źró­dła z na­tu­ral­nej gumy w Sta­nach Zjed­no­czo­nych — po­wie­dział Bill Ra­vlin, dy­rek­tor RCBR.

Jak się oka­zało mleczno-biała sub­stan­cja wy­cie­ka­jąca z ło­dygi mniszka do­sko­nale spraw­dza się w roli bazy dla pro­duktu. Nowa sub­stan­cja może po­słu­żyć jako mo­dy­fi­ka­tor pla­sti­ków zwięk­sza­jący ich wy­trzy­ma­łość. Stwo­rzony w ten spo­sób ma­te­riał może zo­stać wy­ko­rzy­stany do pro­duk­cji mię­dzy in­nymi uchwy­tów na na­poje, mat pod­ło­go­wych i ele­men­tów wy­koń­cze­nia wnę­trza po­jazdu. Za­nim jed­nak tak nie­zyw­kła guma trafi do uży­cia, na­ukowcy Forda oce­nią ja­kość ma­te­riału oraz jego wy­daj­ność w po­łą­cze­niu z róż­nymi plastikami. 

Czy wnę­trze sa­mo­chodu, w któ­rym wy­ko­rzy­stane będą ta­kie su­rowce będą pach­niały łąką? Czy prze­by­wa­nie w nim za­stąpi pik­nik wśród mleczy? 

A pro­pos pikniku:

Powiązane materiały: