Przejdź do treści

Dlaczego złoto bywa astronomicznie drogie?

Czę­sto sły­szymy o „bo­gac­twach na­tu­ral­nych”, które kryje zie­mia. Po­szu­ku­jemy ich, wy­do­by­wamy i ko­rzy­stamy. Czy za­sta­na­wia­li­ście się skąd się zna­la­zły w ziemi. Albo ogól­nie — na Ziemi?

To dru­gie py­ta­nie jest chyba bar­dziej wła­ściwe. Zwasz­cza po lek­tu­rze pracy na­ukow­ców z Uni­wer­sy­tetu w Bri­stolu. Prze­ba­dali oni naj­star­sze skały mię­dzy in­nymi z Gren­lan­dii. Tak do­szli do wnio­sku, że więk­szość znaj­du­ją­cych się w nich me­tali szla­chet­nych, w tym złoto, po­cho­dzi z okresu na długo po ich po­wsta­niu. Skąd za­tem się tam znalazły?

Je­śli przyj­miemy za praw­dziwą teo­rię, że pod­czas po­wsta­wa­nia Ziemi przed ok. 4,55 mld lat, me­tale cięż­kie utwo­rzyły jej ją­dro, po­winny się tam zna­leźć rów­nież złoto, czy pla­tyna. tym­cza­sem znaj­du­jemy je nie­mal pod po­wierzch­nią ziemi. Świad­czy to, zda­niem na­ukow­ców z Bri­stolu o tym, że na­sza pla­neta zo­stała zbom­bar­do­wana około 3,9 mld lat temu przez me­te­oryty, które zwie­rały duże ilo­ści złota i in­nych me­tali szla­chet­nych. Dr Wil­l­bold powiedział:

- Na­sze ba­da­nia do­wo­dzą, że więk­szość z me­tali szla­chet­nych tak waż­nych dla na­szej go­spo­darki i wielu klu­czo­wych pro­ce­sów prze­my­sło­wych zna­la­zły się na Ziemi dzięki szczę­śli­wemu zbie­gowi oko­licz­no­ści — stwier­dził Mat­thias Wil­l­bold z ze­społu na­ukow­ców Uni­wer­sy­tetu w Bristolu.

Je­śli to prawda, że złoto, czy pla­tynę za­wdzię­czamy ko­smo­sowi, zu­peł­nie in­nego zna­cze­nia na­bie­rają ko­men­ta­rze ze świa­to­wych giełd na któ­rych od czasu do czasu złoto osiąga ASTRONOMICZNE KWOTY! 😉

Nieco wię­cej o ba­da­niach na­ukow­ców mo­że­cie prze­czy­tać tu­taj.

foto — Men­nica Polska 

Powiązane materiały: