Przejdź do treści

Cukier doda ci skrzydeł!

To Mel­chior Wań­ko­wicz po­wie­dział kie­dyś, że cu­kier krzepi. Jed­nak czy może do­dać skrzydeł?

W pew­nym sen­sie tak. Bo­eing, Em­braer oraz je­den z ame­ry­kań­skich ban­ków ogło­siły wła­śnie, że wspól­nie chcą pra­co­wać nad lot­ni­czym bio­pa­li­wem uzy­ski­wa­nym… z trzciny cu­kro­wej. Czy bę­dzie się ono nada­wało do na­pę­dza­nia sil­ni­ków odrzutowych?

Wy­ka­zać to mają ba­da­nia pro­wa­dzone przez na­ukow­ców z bra­zy­lij­skiej in­sty­tu­cji ba­daw­czej o du­żym do­świad­cze­niu w za­kre­sie ana­liz sek­tora rol­ni­czego i bio­pa­liw. Wy­niki mają zo­stać zwe­ry­fi­ko­wane przez WWF. Pod­czas ba­da­nia, które za­koń­czyć się ma na po­czątku 2012 roku, zo­sta­nie prze­pro­wa­dzona ana­liza emi­sji ga­zów w ca­łym cy­klu pro­duk­cji i wy­ko­rzy­sta­nia bio­pa­liw lot­ni­czych, w tym rów­nież wpływ czyn­ni­ków po­śred­nich, ta­kich jak zmiana za­go­spo­da­ro­wa­nia ziemi uprawnej. 

Roz­wi­ja­jące się tech­no­lo­gie bio­pa­liw lot­ni­czych mogą znacz­nie zre­du­ko­wać emi­sję ga­zów cie­plar­nia­nych, czego do­wo­dem jest np. eta­nol pro­du­ko­wany w Bra­zy­lii z trzciny cu­kro­wej — po­wie­dział Ar­naldo Vie­ira de Ca­rvalho, li­der IDB Su­sta­ina­ble Avia­tion Bio­fu­els In­i­tia­tive — ba­da­nie to spraw­dzi moż­li­wość pro­duk­cji na skalę prze­my­słową bio­pa­liw lot­ni­czych z trzciny cu­kro­wej.

Zmiany kli­matu za­gra­żają bio­róż­no­rod­no­ści oraz naj­waż­niej­szym sie­dli­skom nie­któ­rych z naj­waż­niej­szych ga­tun­ków na świe­cie — pod­kre­śla Ke­vin Ogo­rza­lek, szef pro­gramu z WWF — pro­duk­cja od­na­wial­nego pa­liwa do sil­ni­ków od­rzu­to­wych szybko się roz­wija i ważne jest aby od­by­wało się to w spo­sób przej­rzy­sty i zrów­no­wa­żony, dla­tego chęt­nie bie­rzemy udział w mię­dzy­na­ro­do­wym ba­da­niu, które jest wspól­nym wy­sił­kiem ma­ją­cym na celu re­duk­cję ga­zów emi­to­wa­nych przez lot­nic­two i ochronę za­so­bów, od któ­rych za­leży na­sza eg­zy­sten­cja

Li­czymy na to, że dzięki uda­nym ba­da­niom na­ukow­ców zy­ska nie tylko śro­do­wi­sko, ale także pa­sa­że­ro­wie, któ­rzy le­cąc ta­kimi sa­mo­lo­tami będą pod­czas dłuż­szych po­dróży mieli słod­kie sny…

Wię­cej szcze­gó­łów na te­mat tego cie­ka­wego pro­jektu znaj­dzie­cie tu­taj.

Powiązane materiały: