Przejdź do treści

Polskie nastolatki laureatami nagród w konkursie dla młodych badaczy EUCYS 2012

15-letni Po­lak Ja­kub Na­grodzki z Łomży zdo­był w Bra­ty­sła­wie jedną z trzech pierw­szych na­gród w unij­nym kon­kur­sie dla mło­dych ba­da­czy EUCYS 2012. Jedną z trzech trze­cich na­gród zdo­była z ko­lei 18-let­nia Anna Ju­lia Ku­śnier­czak z Mieczewa. 

Świet­nie wy­pa­dło, to na­prawdę suk­ces — pod­su­mo­wał zwy­cię­stwo opie­kun na­sto­let­nich Po­la­ków, prof. Jan Ma­dey — zro­bili to, co na­leży, znowu nie pójdę na emeryturę. 

Wie­lo­krot­nie obie­cy­wał, że odej­dzie na eme­ry­turę, gdy nasi re­pre­zen­tanci nie zdo­będą żad­nej na­grody. Ale od po­czątku pol­skiego uczest­nic­twa w tym kon­kur­sie, to się ni­gdy nie zda­rzyło. Pro­jekt Ja­kuba Na­grodz­kiego, ab­sol­wenta Gim­na­zjum nr 6 w Łomży, ucznia Worth School w Wiel­kiej Bry­ta­nii, nosi ty­tuł „Syn­teza tri­me­ty­lo­gu­ano­zy­no­wych ana­lo­gów kapu o po­ten­cjal­nym zna­cze­niu w te­ra­pii ge­no­wej”. Już sam ty­tuł brzmi strasz­nie skomplikowanie.

Cho­dzi o zwią­zek uła­twia­jący wpro­wa­dza­nie mo­dy­fi­ka­cji w przy­padku cho­rób ge­ne­tycz­nych. Działa jak prze­pustka, dzięki któ­rej nić mRNA może się prze­do­stać do ją­dra. Wpro­wa­dzona do kapu grupa imi­dowa spra­wia, że taka prze­pustka ma prze­dłu­żoną waż­ność — nie tak ła­two ulega en­zy­mom. Być może ta­kie mo­dy­fi­ka­cje po­zwolą le­czyć m.in. cho­robę Du­chen­ne’a, w któ­rej do­cho­dzi do za­niku mię­śni. Ja­kub Na­grodzki oprócz na­grody pie­nięż­nej w wy­so­ko­ści 7.000 euro wy­grał też wy­jazd na Lon­don In­ter­na­tio­nal Young Science Fo­rum (LIYSF). 

Je­stem dumny, za­do­wo­lony i za­sko­czony, kon­ku­ren­cja była w tym roku bar­dzo silna — po­wie­dział na kon­fe­ren­cji prasowej.

Anna Ju­lia Ku­śnier­czak jest uczen­nicą klasy ma­tu­ral­nej LO św. Ma­rii Mag­da­leny w Po­zna­niu. Ba­dała „Wpływ róż­nych eko­sys­te­mów na roz­rod­czość mu­rarki ogro­do­wej (Osmia rufa L.) na przy­kła­dzie łąki, sadu, lasu i ar­bo­re­tum”. Mu­rarka ogro­dowa to ży­jąca sa­mot­nie psz­czoła, która może przy­naj­mniej czę­ściowo za­stą­pić przy za­py­la­niu ro­ślin psz­czoły miodne, o któ­rych moż­li­wej za­gła­dzie mówi się co­raz czę­ściej. Aby za­pew­nić mu­rarce sprzy­ja­jące śro­do­wi­sko, wy­star­czą wiązki trzciny, w któ­rych za­kłada gniazda. Ania za swoje ba­da­nia otrzy­mała 3.500 euro. Gdy wrę­czano jej na­grodę, młoda bio­lożka po­wie­działa: „Ko­biety też mogą być do­brymi naukowcami”.

Oczy­wi­ście się z nią zga­dzamy. Anna Ju­lia Ku­śnier­czak i Ja­kub Na­grodzki zo­stali wcze­śniej na­gro­dzeni na Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Na­uki i In­ży­nie­rii In­tel ISEF w Sta­nach Zjed­no­czo­nych (3 i 4 na­groda). Pol­skę na EUCYS 2012 re­pre­zen­to­wał także zaj­mu­jący się et­no­gra­fią ro­dzin­nych stron 19-letni Ty­mo­te­usz Król z Wi­la­mo­wic. Przy­go­to­wał on opis ko­bie­cego stroju wi­la­mow­skiego ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem ubio­rów ża­łob­nych i tru­mien­nych. Chło­pak zgro­ma­dził, opi­sał i ska­ta­lo­go­wał bli­sko 700 ele­men­tów stroju wilamowskiego.

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów