Przejdź do treści

Polscy badacze gier

Na­ukowcy, któ­rzy zaj­mują się ba­da­niem gier, w kra­jach an­glo­ję­zycz­nych pra­cują czę­sto pod szyl­dem game stu­dies lub game re­se­arch. W Pol­sce na­to­miast pewną po­pu­lar­ność zy­skało słowo „lu­do­lo­gia”. Na­zwy tej uży­wają przed­sta­wi­ciele naj­róż­niej­szych dzie­dzin: psy­cho­lo­go­wie, so­cjo­lo­dzy, li­te­ra­tu­ro­znawcy i wielu in­nych. Gdzie ich zna­leźć, jak za­po­znać się z wy­ni­kami ich pracy?

Po pierw­sze, warto ro­zej­rzeć się po stro­nie i fo­rum Pol­skiego To­wa­rzy­stwa Ba­da­nia Gier, które li­czy około setki człon­ków. To­wa­rzy­stwo wy­daje także od 2009 roku cza­so­pi­smo na­ukowe „Homo Lu­dens” – wszyst­kie pu­bli­ko­wane w nim ar­ty­kuły są do­stępne za darmo w in­ter­ne­cie. Po­nadto co roku od­by­wają się kon­fe­ren­cje PTBG pod wspólną na­zwą „Kul­tu­ro­twór­cza funk­cja gier”. Naj­bliż­sze ta­kie wy­da­rze­nie od­bę­dzie się już 24–25 li­sto­pada w Poznaniu.

Po dru­gie, można sko­rzy­stać z za­so­bów ser­wi­sów in­ter­ne­to­wych, ta­kich jak Tech­sty albo Wie­dza i Edu­ka­cja. W sieci uka­zuje się rów­nież cza­so­pi­smo „Kul­tura i Hi­sto­ria”. Nie na­leży też za­po­mi­nać o blo­gach pro­wa­dzo­nych lub współ­pro­wa­dzo­nych przez na­ukow­ców: Pawła Schre­ibera (Jawne Sny), Ma­rzenę Fal­kow­ską (Al­ter­gra­nie) czy też Ra­do­sława Bombę.

Po trze­cie, można udać się tam, gdzie pol­scy ba­da­cze gier pra­cują na co dzień. Cho­dzi tu­taj nie tylko o Pra­cow­nię Ba­dań Lu­do­lo­gicz­nych UAM w Po­zna­niu (jest to pierw­sza jed­nostka uni­wer­sy­tecka w na­szym kraju ze sło­wem „lu­do­lo­gia” w na­zwie), ale też o wiele in­nych za­kła­dów, in­sty­tu­tów i ka­tedr, gdzie za­trud­nieni są na­ukowcy zaj­mu­jący się grami. Ich na­zwi­ska ra­zem z in­for­ma­cjami kon­tak­to­wymi od­na­leźć można za­równo tu­taj, jak i w miej­scach wska­za­nych wyżej…

…a po­nadto kilku pol­skich ba­da­czy gier bę­dzie­cie mo­gli spo­tkać na Po­li­buda Ga­ming Zone. Zapraszamy!

Więcej nauki o grach na „Polibuda Gaming Zone”


Powiązane materiały: