Przejdź do treści

Okulary ułatwią odchudzanie

Wio­sna stoi u mia­sta bram… Dla nie­któ­rych to czas, gdy za­czy­nają my­śleć o die­cie. Cią­gle cze­kamy na dietę cud, która bez zbęd­nego wy­siłku i wy­rze­czeń po­zwoli schud­nąć oso­bom z nadwagą.

Jed­nym ze spo­so­bów na nieco skrom­niej­sze po­siłki jest uni­ka­nie wiel­kich ta­le­rzy, na któ­rych por­cja je­dze­nia wy­daje się po pro­stu mniej­sza. Mało kto jed­nak może po­wstrzy­mać się przed je­dze­niem, gdy po­si­łek jest atrak­cyj­nie po­dany, a por­cja oce­niona okiem gło­do­mora wy­gląda na małą.

Z po­mocą ob­żar­tu­chom przy­szli na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu w To­kio. Opra­co­wali spe­cjalne oku­lary z tech­no­lo­gią Au­gu­men­ted Re­ality, które spra­wiają, że por­cje je­dze­nia wy­dają się o 150% więk­sze niż w rzeczywistości!

Co cie­kawe, pro­ce­sor ob­razu w tych oku­la­rach od­róż­nia je­dze­nie od ręki i po­więk­sza tylko żyw­ność, pod­czas gdy ręka i oto­cze­nie po­zo­stają bez zmian. Za po­mocą oku­la­rów oszu­ku­jemy oczy, że zje­dli­śmy duże po­trawy. Wy­star­czy tylko, że wy­daje nam się, że zje­dli­śmy dużo, a wtedy wcze­śniej czu­jemy się syci. Przez to de facto zja­damy mniej i chudniemy!

Oczy­wi­ście ja­poń­scy uczeni prze­pro­wa­dzili do­świad­cze­nie na dwu­na­sto­so­bo­wej gru­pie osób, aby po­twier­dzić dzia­ła­nie oku­la­rów. Gdy ba­dani mieli na no­sach oku­lary Au­gu­men­ted Re­ality po­wiek­sza­jace żyw­ność o 50% zja­dali o 9,3 pro­centa cia­ste­czek mniej. Kiedy zmie­niono prze­twa­rza­nie ob­razu i oku­lary zmniej­szały cia­steczka o 33 %, wtedy zja­dali ich o 15% więcej.

Wiara czynu cuda? Może ob­raz jej pomoże? 😉

Powiązane materiały: