Przejdź do treści

Nudy na pudy

Do nudy pod­cho­dzimy, jak do cze­goś zu­peł­nie nie­win­nego i bła­hego. „Nudy na pudy” (co to są pudy? kto wie?) mó­wimy zwy­kle lek­ce­wa­żąco. Ka­na­dyj­ski psy­cho­log pro­fe­sor Mark Fen­ske z Uni­wer­sy­tetu Gu­elph na­to­miast stwier­dził, że stan nudy może pro­wa­dzić do sze­regu psy­cho­lo­gicz­nych, spo­łecz­nych i zdro­wot­nych problemów.

Nuda w pracy może pro­wa­dzić do groź­nych wy­pad­ków. Nuda w ży­ciu co­dzien­nym może wpę­dzać nas w uza­leż­nie­nia od al­ko­holu lub je­dze­nia. Na­ukowcy z Uni­wer­sy­te­tów w Gu­elph, York i Wa­ter­loo za­pro­po­no­wali nową de­fi­ni­cję nudy. Ich zda­niem „nuda to przy­kry stan nie­moż­li­wej do speł­nie­nia chęci za­an­ga­żo­wa­nia się w ja­kąś sa­tys­fak­cjo­nu­jąca formę aktywności”.

Po prze­ana­li­zo­wa­niu wy­ni­ków do­stęp­nych ba­dań psy­cho­lo­gicz­nych i neu­ro­lo­gicz­nych sfor­mu­ło­wali także teo­rię na te­mat pro­ce­sów psy­cho­lo­gicz­nych, pro­wa­dzą­cych do uczu­cia nudy. Za­uwa­żyli, że za­sad­ni­cze zna­cze­nie ma kło­pot z utrzy­ma­niem uwagi i kon­cen­tra­cji. Ich zda­niem do­cho­dzimy do nudy w kilku etapach:

etap 1 — kło­pot z kon­cen­tra­cją na na­szych we­wnętrz­nych my­ślach i uczu­ciach albo ja­kichś ze­wnętrz­nych bodź­cach, które dają nam szanse uczest­ni­cze­nia w ja­kiejś sa­tys­fak­cjo­nu­ją­cej for­mie aktywności; 

etap 2 – zda­jemy so­bie sprawę z tego, że mamy taki kło­pot z koncentracją;

etap 3 — zrzu­camy od­po­wie­dzial­ność za nasz stan na oto­cze­nie; to wtedy mó­wimy so­bie, że „to czym się zaj­mu­jemy jest nudne” albo wręcz za­uwa­żamy, że „nie mamy tu nic do roboty”.

Ba­da­cze z Ka­nady są prze­ko­nani, że ich de­fi­ni­cja po­może w oży­wie­niu ba­dań na­uko­wych nad nudą, w pró­bach jej ła­go­dze­nia i za­po­bie­ga­nia jej ne­ga­tyw­nym skutkom.

I jesz­cze słowo wy­ja­snie­nia dla tych, któ­rzy nie wie­dzą co to „pud”. To ro­syj­ska jed­nostka wa­gowa, 1 pud = 16,38 kg. „Pudy” to po pro­stu liczba mnoga. Samo okre­śle­nie ozna­cza więc wie­eeelką nudę.

Powiązane materiały: