Przejdź do treści

Nowy odcinek „Pimp My Mind” już jutro!

Jak zmienia nas świat, który zmieniliśmy

Przed­sta­wi­ciele nauk ści­słych co chwila za­ska­kują nas wy­na­laz­kami czy od­kry­ciami, które zu­peł­nie zmie­niają na­sze po­strze­ga­nie świata. Jak ra­dzi so­bie w przy­spie­sza­ją­cym tech­no­lo­gicz­nie świe­cie zwy­kły czło­wiek? Czy hu­ma­ni­styka nam w tym pomaga?

Po­słu­chaj w środę, 17 paź­dzier­nika w samo po­łu­dnie w ra­diu Afera.

Czy­taj więcej

Powiązane materiały: