Przejdź do treści

Nowy numer „Akademickiego B+R”

Ser­decz­nie za­pra­szamy do lek­tury no­wego nu­meru „Aka­de­mic­kiego B+R”. Oprócz elek­tro­nicz­nego wy­da­nia w pliku PDF za­pra­szamy rów­nież do lek­tury roz­sze­rzo­nej wer­sji na iPada, które z tym wy­da­nia zy­skało dużo no­wych ele­men­tów i ułatwień.

Ze wstępu re­dak­tora naczelnego:

Przy­zwy­cza­iliśmy się już, ze w Pol­sce wszystko jest trud­niejsze, mniej opła­calne, bar­dziej ry­zy­kowne, nie­kiedy nie­wy­ko­nalne. Z dumą wy­słu­chu­jemy wszyst­kich do­wodów uzna­nia dla na­szych ro­daków, czy będą to spor­towcy, ar­tyści czy na­ukowcy. Do tej ostat­niej grupy z pew­no­ścią można za­li­czyć prof. Elż­bietę Frąc­ko­wiak, która nie­dawno zo­stała na­gro­dzona przez Fun­dacje na rzecz Na­uki Pol­skiej. Pani Pro­fesor jest nie­kwe­stio­no­wanym au­to­ry­tetem i na­leży do świa­towej czo­łówki w swo­jej dziedzinie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Powiązane materiały: