Przejdź do treści

Nowe formy wsparcia innowacyjności w PPNT

W od­po­wie­dzi na ro­snące po­trzeby przed­się­bior­ców pro­wa­dzą­cych in­no­wa­cyjne firmy oraz osób przed­się­bior­czych chcą­cych re­ali­zo­wać swoje po­my­sły na biz­nes w dzie­dzi­nie za­awan­so­wa­nych tech­no­lo­gii, szcze­gól­nie che­mii, bio­tech­no­lo­gii, no­wo­cze­snych ma­te­ria­łów lub IT, na te­re­nie Po­znań­skiego Parku Na­ukowo-Tech­no­lo­gicz­nego Fun­da­cji Uni­wer­sy­tetu im. A. Mic­kie­wi­cza zo­sta­nie wkrótce od­dany do użytku Ze­spół In­ku­ba­to­rów Wy­so­kich Tech­no­lo­gii.

Ze­spół In­ku­ba­to­rów Wy­so­kich Tech­no­lo­gii to ko­lejny ele­ment bu­do­wa­nego w PPNT FUAM od 17 lat po­znań­skiego mo­delu trans­feru wie­dzy. Dzięki ZIWT oferta PPNT jest je­dyną tak kom­plek­sową ofertą wspar­cia współ­pracy na­uki z biz­ne­sem w ca­łej Wiel­ko­pol­sce. Po­wsta­jący w eks­pre­so­wym tem­pie kom­pleks bu­dyn­ków zo­sta­nie od­dany do użytku wraz z wy­po­sa­że­niem już w po­ło­wie 2012 roku. Bu­dowa ZIWT jest pro­jek­tem re­ali­zo­wa­nym dzięki wspar­ciu udzie­lo­nemu ze środ­ków PO IG w ra­mach Dzia­ła­nia 5.3.

Na po­wierzchni użyt­ko­wej o łącz­nej wiel­ko­ści 4600m2 znajdą się wy­po­sa­żone w me­ble, sprzęt, in­sta­la­cje i apa­ra­turę, prze­zna­czone pod wy­na­jem la­bo­ra­to­ria (30m2 i 50m2) che­miczne i bio­tech­no­lo­giczne, po­miesz­cze­nia biu­rowe i ma­ga­zy­nowe. Ofertę tych po­miesz­czeń roz­sze­rzają trzy do­dat­kowe strefy: la­bo­ra­to­rium mi­kro­bio­lo­giczne (150m2), no­wo­cze­sna, bez­pieczna ser­we­row­nia (120m2, 60 szaf 48U z po­dzia­łem na nie­za­leżne strefy) oraz hala tech­no­lo­giczna (160m2).

Oprócz no­wo­cze­snej in­fra­struk­tury, przed­się­bior­stwa-lo­ka­to­rzy uzy­skują do­stęp do pa­kietu usług ba­daw­czych, pro­in­no­wa­cyj­nych oraz oko­ło­biz­ne­so­wych, wspie­ra­ją­cych ich roz­wój (do­radz­two, szko­le­nia, warsz­taty, pro­mo­cja, au­dyt tech­no­lo­giczny, po­moc w po­zy­ski­wa­niu środ­ków z pro­jek­tów ba­daw­czych UE). Nowo po­wsta­łym fir­mom ofe­ru­jemy dzia­ła­nia in­ku­ba­cyjne, uła­twia­jące prze­trwa­nie wstęp­nej fazy funk­cjo­no­wa­nia i dal­szy roz­wój (m.in. pre­fe­ren­cyjne stawki czyn­szu, wy­po­sa­że­nie, do­radz­two). Dzięki tej ofer­cie in­no­wa­cyjni przed­się­biorcy nie mu­szą bu­do­wać ani two­rzyć od pod­staw wła­snych la­bo­ra­to­riów ba­daw­czo-roz­wo­jo­wych. Dla firm z branży che­micz­nej i po­krew­nej wspar­ciem jest do­dat­kowa oferta tech­no­lo­giczna, syn­te­tyczna i ana­li­tyczna ist­nie­ją­cego w ra­mach PPNT Cen­trum Za­awan­so­wa­nych Tech­no­lo­gii Che­micz­nych (CZT­Chem).

Dzięki pro­wa­dzo­nemu ak­tu­al­nie w PPNT pro­jek­towi In­Qba­tor Seed – „In­Qba­cja i wspar­cie ka­pi­ta­łowe dla bio­tech­no­lo­gii, che­mii, tech­no­lo­gii in­for­ma­tycz­nych i ko­mu­ni­ka­cyj­nych” nowo po­wstałe i roz­wi­ja­jące się firmy oraz ze­społy ba­daw­cze mogą także uzy­skać fi­nan­so­wa­nie na in­no­wa­cyjny, przy­szło­ściowy pro­jekt, który otrzyma wspar­cie me­ry­to­ryczne, na­ukowe i la­bo­ra­to­ryjne ze strony PPNT i jego spe­cja­li­stów oraz w po­staci in­fra­struk­tury ZIWT.

In­fra­struk­tura bu­dynku ZI obej­muje także nie­zbędne ele­menty uzu­peł­nia­jące prze­strzeń la­bo­ra­to­ryjną, umoż­li­wia­jące kom­for­tową i wy­dajną pracę (re­cep­cja, sale kon­fe­ren­cyjne, przed­szkole, par­kingi, ksero, klimatyzacja).

Kom­pleks in­ku­ba­to­rów zlo­ka­li­zo­wany jest w Po­zna­niu, przy ulicy Ru­bież 46, na te­re­nie pierw­szego w Pol­sce Parku Na­ukowo-Tech­no­lo­gicz­nego Fun­da­cji UAM.
In­we­sty­cja wcho­dzi w skład in­fra­struk­tury in­no­wa­cyj­nej two­rząc w Po­zna­niu tzw. dziel­nicę na­uki, która w przy­szło­ści może uro­snąć do rangi miej­sca ko­ja­rzo­nego w spo­łe­czeń­stwie z efek­tyw­nym prze­pły­wem na­uki do gospodarki.

Za­pra­szamy do za­po­zna­nia się ze szcze­gó­łami oferty na stro­nie www​.ziwt​.pl

Powiązane materiały: