Przejdź do treści

Naukowiec w biznesie — cykl szkoleniowo-warsztatowy dla pracowników sektora B+R

INVESTIN Fun­dusz Za­awan­so­wa­nych Tech­no­lo­gii, roz­wi­ja­jący i ko­mer­cja­li­zu­jący pro­jekty za­awan­so­wa­nych tech­no­lo­gii oraz firma As­sign Cli­ni­cal Re­se­arch Po­land Sp. z o.o., dzia­ła­jąca w ob­sza­rze ba­dań kli­nicz­nych, przy­go­to­wały se­rię bez­płat­nych szko­leń i warsz­ta­tów z za­kresu pro­wa­dze­nia ba­dań na­uko­wych i ko­mer­cja­li­za­cji ich wyników. 

Pro­jekt skie­ro­wany jest do pra­cow­ni­ków na­uko­wychna­ukowo-dy­dak­tycz­nych z dzie­dzin me­dy­cyny i bio­tech­no­lo­gii, pra­cu­ją­cych na uczel­niach, w in­sty­tu­tach na­uko­wych i ba­daw­czych lub w jed­nost­kach two­rzą­cych kon­sor­cja na­ukowe. Dzia­ła­nia pro­jek­towe obej­mują te­ren ca­łej Polski.

Zakres tematyczny szkoleń:

I cykl: Roz­wój i za­rzą­dza­nie pro­duk­tami in­no­wa­cyj­nymi w ob­sza­rze nauk medycznych

II cykl: Ba­da­nia pre­kli­niczne i kli­niczne omó­wione na przy­kła­dzie pro­jek­tów naukowych

III cykl: Ko­mer­cja­li­za­cja pro­duk­tów bio­tech­no­lo­gicz­nych i me­dycz­nych w pro­jek­cie naukowym

Zakres tematyczny warsztatów:

I dzień: Ko­mer­cja­li­za­cja i ochrona pa­ten­towa z punktu wi­dze­nia biznesu

II dzień: Za­rzą­dza­nie pro­jek­tami badawczymi

Warsz­taty za­koń­czą się pa­ne­lem dys­ku­syj­nym, sta­no­wią­cym pod­su­mo­wa­nie za­gad­nień po­ru­sza­nych pod­czas zajęć.

Harmonogram realizacji szkoleń:

War­szawa gr I

 • Cykl szko­leń – 25–26 sier­pień 2012
 • Cykl szko­leń – 29–30 wrze­sień 2012
 • Cykl szko­leń – 27–28 paź­dzier­nik 2012

Kra­ków

 • Cykl szko­leń – 20–21 paź­dzier­nik 2012
 • Cykl szko­leń – 24–25 li­sto­pad 2012
 • Cykl szko­leń – 15–16 gru­dzień 2012

Wro­cław

 • Cykl szko­leń – 08–09 gru­dzień 2012
 • Cykl szko­leń – 26–27 sty­czeń 2013
 • Cykl szko­leń – 23–24 luty 2013

Po­znań

 • Cykl szko­leń – 16–17 luty 2013
 • Cykl szko­leń – 30–31 ma­rzec 2013
 • Cykl szko­leń –27–28 kwie­cień 2013

Gdańsk

 • Cykl szko­leń – 13–14 kwie­cień 2013
 • Cykl szko­leń – 11–12 maj 2013
 • Cykl szko­leń – 25–26 maj 2013

War­szawa gr II

 • Cykl szko­leń – 08–09 czer­wiec 2013
 • Cykl szko­leń – 22–23 czer­wiec 2013
 • Cykl szko­leń – 06–07 li­piec 2013

Harmonogram realizacji warsztatu:

War­szawa

 • Warsz­taty – 14–15 wrze­sień 2013

Udział w pro­gra­mie jest bez­płatny, liczba miejsc ograniczona.

O udziale w Pro­jek­cie de­cy­duje po­zy­tywna we­ry­fi­ka­cja For­mu­la­rza re­kru­ta­cyj­nego i ko­lej­ność na­de­sła­nia do­ku­men­ta­cji zgło­sze­nio­wej. Wszy­scy Uczest­nicy otrzy­mają Cer­ty­fi­kat, po­świad­cza­jący udział w szkoleniach.

W przy­padku przy­stą­pie­nia do pro­jektu Uczest­ni­ków za­miesz­ku­ją­cych miej­sco­wo­ści inne niż te, w któ­rych od­będą się szko­le­nia, zwra­camy koszty prze­jazdu. W przy­padku udziału Uczest­ni­ków w warsz­ta­tach zwra­camy koszty prze­jazdu i za­kwa­te­ro­wa­nia.

Szcze­gó­łowe in­for­ma­cje można zna­leźć na stro­nie projektu:

www​.bio​biz​nes​.in​ve​stin​.pl

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Eu­ro­pej­skiej w ra­mach Eu­ro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego.

Powiązane materiały: