Przejdź do treści

W tę noc każdy jest naukowcem…

Setki po­ry­wa­ją­cych wy­kła­dów i warsz­ta­tów, pa­sjo­nu­jące po­kazy i kon­kursy, eks­pe­ry­menty za­pie­ra­jące dech w pier­siach i urzą­dze­nia o któ­rych nie śniło się pi­sa­rzom fan­ta­styki. Przed nami pią­tek i ko­lejna edy­cja Eu­ro­pej­skiej Nocy Na­ukow­ców w kil­ku­na­stu mia­stach Polski!

Bę­dzie to na pewno noc nie­za­po­mnia­nych wra­żeń. To tej jed­nej nocy po­ważni na co dzień na­ukowcy zmie­nią się w show­me­nów, ak­to­rów, prze­wod­ni­ków po la­bo­ra­to­riach. Główną ideą wy­da­rze­nia jest po­pu­la­ry­za­cja na­uki, a także przy­bli­że­nie wszyst­kim za­in­te­re­so­wa­nym, a zwłasz­cza dzie­ciom i mło­dzieży za­wodu naukowca.

Pro­jekt Eu­ro­pej­skiej Nocy Na­ukow­ców (Eu­ro­pean Re­se­ar­chers Ni­ght) po­wstał w 2005 r. z ini­cja­tywy Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej w ra­mach 6. Pro­gramu Ra­mo­wego. Wy­da­rze­nia od­by­wają się co roku w ostatni pią­tek wrze­śnia, rów­no­cze­śnie we wszyst­kich kra­jach Unii Europejskiej.

W tym roku Noc Na­ukow­ców zo­sta­nie zor­ga­ni­zo­wana aż w 320 mia­stach w 32 kra­jach eu­ro­pej­skich. W Pol­sce spo­tka­nia z na­ukow­cami cze­kają m.in. miesz­kań­ców miast Ślą­ska i Ma­ło­pol­ski, To­ru­nia, Olsz­tyna, Po­zna­nia i Gdań­ska. Atrak­cji w każ­dym z miast nie za­brak­nie. Wstęp na wszyst­kie im­prezy jest wolny, ale na nie­które z nich obo­wią­zuje re­je­stra­cja. Szcze­gó­łowe in­for­ma­cje na te­mat prze­biegu Nocy Na­ukow­ców w po­szcze­gól­nych mia­stach można zna­leźć na stro­nie www​.noc​nau​kow​cow​.pl

Powiązane materiały: