Przejdź do treści

Szczepionka do walki z nikotynowym nałogiem

Na­ło­gowi pa­la­cze twier­dzą, że choć bar­dzo by chcieli to nie mogą po­zbyć się po­ciągu do pa­pie­ro­sów. Ra­tun­kiem dla nich może być spe­cjalna szczepionka.

Opra­co­wana przez na­ukow­ców z We­ill Cor­nell Me­di­cal Col­lege szcze­pionka zo­stała już prze­te­sto­wana na my­szach. Jed­no­ra­zowe po­da­nie szcze­pionki uczy­niło te sym­pa­tyczne zwie­rzątka w pełni od­por­nymi na uza­leż­nie­nie od ni­ko­tyny. Te­raz czas na te­sty także na in­nych zwie­rzę­tach, a póź­niej na ludziach.

Dzięki szcze­pionce or­ga­nizm zo­staje po­bu­dzony do pro­duk­cji prze­ciw­ciał. Wchła­niają one cząstki ni­ko­tyny z układu krwio­no­śnego, nim zdążą do­trzeć do serca lub mó­zgu i wy­wo­łać ja­ki­kol­wiek bio­lo­giczny efekt. Ame­ry­kań­scy na­ukowcy mają na­dzieję, że wszyst­kie ba­da­nia za­koń­czą się po­myśl­nie i lek bę­dzie mógł po­ma­gać pa­la­czom po­zbyć się na­łogu. szcze­pionka ma także za­po­bie­gać po­ten­cjal­nemu uza­leż­nie­niu u tych, któ­rzy nie wpa­dli jesz­cze w si­dła nikotyny.

Dzięki an­ty­ni­ko­ty­no­wej szcze­pionce pa­le­nie prze­staje spra­wiać przy­jem­ność, a to po­maga ze­rwać z na­ło­giem — mówi dr Ro­nald G.Crystal — na­sza szcze­pionka po­zwala ciału wy­two­rzyć wła­sne mo­no­klo­nalne prze­ciw­ciała an­ty­ni­ko­ty­nowe i w ten spo­sób roz­wi­nąć odporność.

Re­wo­lu­cyjne oka­zała się re­zy­gna­cja z do­tych­cza­so­wych prób wpro­wa­dza­nia do or­ga­ni­zmu go­to­wych prze­ciw­ciał. Nie­tety ich dzia­ła­nie było krót­kie. Wresz­cie po­wstała tak zwana szcze­pion­kęa ge­ne­tyczna. Była sku­tecz­nie sto­so­wana przy le­cze­niu cho­rób oczu i nie­któ­rych no­wo­two­rów u myszy.

Prze­cho­dząca ko­lejne fazy ba­da­nia szcze­pionka an­ty­ni­ko­ty­nowa opiera się wła­śnie na tym mo­delu. Wpro­wa­dzana jest se­kwen­cja ge­ne­tyczna prze­ciw­ciała an­ty­ni­ko­ty­no­wego do nie­szko­dli­wego wi­rusa AAV (adeno-as­so­cia­ted vi­rus), a ten wstrzy­ki­wany jest zwie­rzę­ciu. Dzięki czemu or­ga­nizm pro­du­kuje wła­sne prze­ciw­ciała na wzór tego wpro­wa­dzo­nego przez naukowców. 

Powiązane materiały: