Przejdź do treści

Systemy ratujące życie

Dwa urzą­dze­nia ste­ro­wane ukła­dem elek­tro­nicz­nym au­tor­stwa Po­la­ków mogą ura­to­wać ży­cie w trak­cie wy­padku. To sys­temy au­to­ma­tycz­nego awa­ryj­nego otwie­ra­nia drzwi po­jaz­dów AEDO oraz awa­ryj­nego prze­ci­na­nia za­pię­tych pa­sów bez­pie­czeń­stwa SECS. Oba roz­wią­za­nia umoż­li­wiają szyb­kie opusz­cze­nie po­jazdu przez ofiary wy­padku lub szyb­kie do­tar­cie do nich z po­mocą. Obec­nie trwają prace nad wpro­wa­dze­niem roz­wią­zań na ry­nek. Sza­cuje się, że kosz­to­wać będą za­le­d­wie ok. 2000 zł.

Jak mó­wią twórcy obu sys­te­mów — ce­lem ich dzia­łań jest do­pro­wa­dze­nie do pro­duk­cji i mon­tażu urzą­dzeń w każ­dym no­wo­pro­du­ko­wa­nym au­cie, a także da­nie kie­row­com moż­li­wo­ści za­mon­to­wa­nia ich w sa­mo­cho­dach używanych.

Trzej bra­cia — Zyg­munt, Ja­nusz i Wie­sław No­wak – to za­ło­ży­ciele firmy NW Tech z Kro­sna. Po­dró­żu­jąc po Eu­ro­pie nie­raz byli świad­kami wy­pad­ków sa­mo­cho­do­wych, w któ­rych ofiary zo­stały uwię­zione w roz­bi­tych sa­mo­cho­dach z po­wodu za­klesz­czo­nych drzwi czy za­blo­ko­wa­nych pa­sów bez­pie­czeń­stwa. – Po­sta­no­wi­li­śmy wtedy za­pro­jek­to­wać i wy­ko­nać urzą­dze­nia, które w ta­kich sy­tu­acjach au­to­ma­tycz­nie otwo­rzy­łoby za­klesz­czone przez na­ru­szoną ka­ro­se­rię drzwi po­jazdu i au­to­ma­tycz­nie prze­cięło za­pięte pasy bez­pie­czeń­stwa – mówi Zyg­munt No­wak z NW Tech.

Wie­dząc o tym, że za­klesz­czone drzwi po wy­padku po­jazdu sta­wiają bar­dzo duży opór, pod­jęto próbę opra­co­wa­nia urzą­dze­nia, które miało po­sia­dać dużą siłę kG dzia­ła­nia oraz od­po­wiedni za­sób ener­gii i dy­na­miki. Za­ło­że­nie było, że ma być lek­kie, po­sia­dać małe wy­miary i być ta­nie w pro­duk­cji. Tak po­wstał si­łow­nik te­le­sko­powy za­si­lany pi­ro­tech­nicz­nymi ge­ne­ra­to­rami gazu. Po­dobny sys­tem za­sto­so­wano w prze­ci­naku za­pię­tych pa­sów. Nad sys­te­mami firma pra­co­wała rok.

- Na­sze urzą­dze­nia mają bar­dzo dużą sku­tecz­ność dzia­ła­nia. Prze­pro­wa­dzone zo­stały już la­bo­ra­to­ryjne próby, które wy­ka­zały każ­do­ra­zową sku­tecz­ność prze­ci­naka za­pię­tych pa­sów bez­pie­czeń­stwa. Na­to­miast urzą­dze­nie AEDO było ba­dane pod wzglę­dem wy­twa­rza­nej siły kG i siła ta wy­nosi za­leż­nie od mo­delu od kil­ku­set kG do po­nad 1000 kG. Jest to wy­star­cza­jąca siła do otwo­rze­nia za­klesz­czo­nych drzwi po­jaz­dów – tłu­ma­czy Zyg­munt Nowak.

Urzą­dze­nia za­dzia­łają w kil­ka­na­ście se­kund po zde­rze­niu i po usta­niu ru­chu po­jazdu, także wtedy gdy po­jazd wpad­nie do wody lub wy­buch­nie w nim pożar.

- Cena sys­temu AEDO — gdy trafi do ma­so­wej pro­duk­cji — może kształ­to­wać się mię­dzy 1500 zł a 2000 zł, a cena sys­temu SECS nie po­winna prze­kro­czyć 1000 zł. Pro­wa­dzimy także roz­mowy z fir­mami i od wy­ni­ków tych roz­mów bę­dzie za­le­żeć, kiedy urzą­dze­nia po­ja­wią się w no­wych sa­mo­cho­dach – do­daje twórca urządzeń.

Sys­temy bę­dzie można mon­to­wać także w uży­wa­nych po­jaz­dach w au­to­ry­zo­wa­nych serwisach.

AEDO (Au­to­ma­tic Emer­gency Door Opening)

W si­łow­niku umiesz­czo­nym w słup­kach drzwio­wych, po­ni­żej zamka drzwio­wego, w pro­gach lub w drzwiach po­jazdu na­stę­puje ak­ty­wo­wa­nie ła­dunku pi­ro­tech­nicz­nego. Wy­su­wa­jące się tło­czy­sko si­łow­nika wy­wiera na­cisk na dźwi­gnię umiesz­czoną w drzwiach od­ry­glo­wu­jąc za­mek drzwiowy i lekko uchy­la­jąc drzwi. Je­śli nie otwo­rzą się, uru­cho­mione zo­staną ko­lejne ła­dunki pirotechniczne.

SECS (Se­at­belt Emer­gency Cut­ting System)

Tuż po wy­padku ze­spół czuj­ni­ków elek­tro­nicz­nych prze­ka­zuje im­puls elek­tryczny do ak­ty­wo­wa­nia ge­ne­ra­to­rów gazu w prze­ci­na­kach przy za­pię­tych pa­sach bez­pie­czeń­stwa. Sprę­żony gaz po­wo­duje dy­na­miczne prze­miesz­cze­nie uszczel­nio­nego tłoka, który udMaja Biernacka

Powiązane materiały: