Przejdź do treści

Syntetyczne płytki krwi

Na­ukowcy z Ka­li­for­nii opra­co­wali me­todę two­rze­nia syn­te­tycz­nych pły­tek krwi. Mogą być wy­ko­rzy­sty­wane nie tylko do ta­mo­wa­nia krwo­toku, czy roz­pusz­cza­nia skrze­pów, ale po do­da­niu do nich od­po­wied­nich sub­stan­cji po­zwolą też ob­ra­zo­wać uszko­dzone na­czy­nia krwionośne.

Pod­sta­wo­wym za­da­niem pły­tek krwi jest ini­cjo­wa­nie pro­cesu krzep­nię­cia krwi i uła­twia­nie go­je­nia się ran. Ich nie­pra­wi­dłowa liczba, bądź za­bu­rze­nia dzia­ła­nia, zwią­zane z nie­któ­rymi cho­ro­bami mogą pro­wa­dzić do po­waż­nych krwo­to­ków lub zakrzepicy.

Obec­nie prak­ty­ko­wane jest po­da­wa­nie czyn­ni­ków krzep­nię­cia lub pły­tek krwi po­cho­dzą­cych od ob­cych daw­ców. Nie za­wsze to po­maga, du­żym pro­ble­mem jest także jak za­re­aguje układ im­mu­no­lo­giczny. Stąd po­trzeba ba­dań nad stwo­rze­niem sztucz­nych pły­tek. Na­ukowcy z UC Santa Bar­bara, Scripps Re­se­arch In­sti­tute i San­ford-Burn­ham In­sti­tute w La Jolla w Ka­li­for­nii stwo­rzyli płytki, które mają od­po­wied­nie roz­miary (rzędu 150 gru­bo­ści włosa), są do­sta­tecz­nie ela­styczne i mogą prze­no­sić od­po­wied­nie czyn­niki krzepnięcia.

Syn­te­tyczne płytki krwi bę­dzie można wy­ko­rzy­stać także do prze­no­sze­nia od­po­wied­nich le­ków, albo na­wet czyn­ni­ków kon­tra­sto­wych, które po­zwolą ob­ra­zo­wać miej­sca uszko­dze­nia na­czyń krwionośnych.

Ten suk­ces może dać me­dy­cy­nie na­rzę­dzie nie tylko po­ma­ga­jące w le­cze­niu prze­wle­kłych cho­rób, ale i ra­tu­jące ży­cie ofiar wy­pad­ków czy ran­nych żołnierzy.

Powiązane materiały: