Przejdź do treści

Rysopis przestępcy — z DNA

Spo­sób pracy Panny Mar­ple róż­nią się od spo­so­bów i moż­li­wo­ści choćby po­rucz­nika Bo­re­wi­cza. Współ­cze­śni de­tek­tywi chęt­nie i co­raz czę­ściej ko­rzy­stają z po­mocy nauki.

Po­zo­sta­wione na miej­scu prze­stęp­stwa ślady DNA są bar­dzo cen­nym do­wo­dem, po­zwa­la­ją­cym bar­dzo czę­sto usta­lić sprawcę. Ho­len­der­scy ba­da­cze pod kie­run­kiem prof. Man­freda Kay­sera z Cen­trum Me­dycz­nego Uni­wer­sy­tetu Era­zma w Rot­ter­da­mie opra­co­wali nowy test DNA, dzięki któ­remu moż­liwe bę­dzie także okre­śle­nie na pod­sta­wie DNA naj­waż­niej­szych cech ze­wnętrz­nych po­dej­rza­nego — ko­loru oczu i włosów.

Opra­co­wany przez Ho­len­drów test opiera się na ba­da­niu obec­no­ści kon­kret­nych wer­sji ge­nów od­po­wie­dzial­nych za naj­waż­niej­sze ce­chy ze­wnętrzne. Jest szcze­gól­nie przy­datny w sy­tu­acjach, w któ­rych po­li­cja nie może do­pa­so­wać na miej­scu zbrodni ma­te­riału ge­ne­tycz­nego do in­for­ma­cji w swo­jej ba­zie da­nych ani do DNA żad­nego z podejrzanych.

Je­żeli ża­den z tych wa­run­ków nie jest speł­niony, można so­bie mieć naj­wspa­nial­szy pro­fil DNA sprawcy, a i tak nic to nam nie da — po­wie­dział prof. Kayser.

Test o na­zwie Hi­ri­splex wy­ko­rzy­stuje 24 mar­kery DNA, o któ­rych wia­domo, że współ­de­cy­dują o ko­lo­rze wło­sów i oczu. Test jest bar­dzo czuły i daje wia­ry­godne wy­niki także wtedy, gdy po­sia­dana próbka DNA jest mniej­sza od wy­ma­ga­nych przez inne testy.

Wszyst­kie te mar­kery nie są jed­nak stu­pro­cen­towo pewne, po­nie­waż ce­chy ze­wnętrzne są de­ter­mi­no­wane przez liczne geny – po­wie­dział dr Pe­ter Gill z Uni­wer­sy­tetu Stra­thc­lyde — siwe włosy mogą być efek­tem dzia­ła­nia śro­do­wi­ska, twój wy­gląd zmieni się też, je­śli bę­dziesz prze­by­wać na słońcu, a wzrost za­leży od diety.

Dla­tego Hi­ri­splex po­ka­zuje je­dy­nie, ja­kie jest praw­do­po­do­bień­stwo wy­stą­pie­nia okre­ślo­nych cech u ba­da­nej osoby. W przy­padku ko­loru oczu do­kład­ność te­stu sięga 90%. Z wło­sami jest trud­niej. Włosy blond wy­krywa się po­praw­nie w 69,5% przy­pad­ków, brą­zowe w 78,5%, rude w 80%, a czarne w 87,5%. przy­pad­ków. Po­nadto z do­kład­no­ścią się­ga­jącą 86%, daje się usta­lić, czy cho­dzi o Eu­ro­pej­czyka, czy też ko­goś spoza Europy.

Skoro pa­dło już na­zwi­sko na­szego su­per mi­li­cjanta, za­pra­szamy do na­szego kina — bę­dzie stróż prawa, wa­ka­cyjny kli­mat i… amator.

Powiązane materiały: