Przejdź do treści

Pokaż psa, a powiem ci jaki jesteś

Rasa psa, ja­kiego wy­bra­li­śmy, może zdra­dzać na­sze ce­chy… Do ta­kich wnio­sków na­ukowcy Jo Fe­aron i dr Lance Work­man z Bath Spa Uni­ver­sity w Bath w An­glii, po ana­li­zie wy­ni­ków in­ter­ne­to­wego ba­da­nia, w któ­rym ty­siące wła­ści­cieli psów wy­peł­niło in­ter­ne­towy kwestionariusz.

An­kiety po­zwa­lały oce­nić kilka cech oso­bo­wo­ści wy­peł­nia­ją­cych, jak np. eks­tra­wer­sję, zgod­ność czy sta­bil­ność emo­cjo­nalną. Jed­no­cze­śnie re­spon­denci in­for­mo­wali, ja­kiej rasy psa po­sia­dają. Au­to­rzy ba­da­nia po­dzie­lili rasy psów na sie­dem grup: apor­tu­jące (np. gol­den re­trie­ver), goń­cze (np. grey­ho­und), pa­ster­skie (np. owcza­rek nie­miecki), te­riery (np. Staf­ford­shire bull ter­rier), psy do to­wa­rzy­stwa (np. chi­hu­ahua), do­mowe (np. bul­dog) i pra­cu­jące (np. doberman).

Z ana­lizy wy­peł­nio­nych an­kiet na­ukowcy uznali, że wła­ści­ciele ras pa­ster­skich i do­mo­wych są bar­dziej eks­tra­wer­styczni; wła­ści­ciele ras apor­tu­ją­cych i do to­wa­rzy­stwa — bar­dziej zgodni; po­sia­da­cze do­mo­wych, do to­wa­rzy­stwa i apor­tu­ją­cych bar­dziej su­mienni i skru­pu­latni. Ce­chą wła­ści­cieli psów goń­czych jest sta­bil­ność emo­cjo­nalna, a ras do to­wa­rzy­stwa — sto­sun­kowo więk­sza otwar­tość na nowe doświadczenia.

Na­sze ba­da­nie po­zwala są­dzić, że mo­żemy być w sta­nie prze­wi­dzieć nie­które ce­chy oso­bo­wo­ści czło­wieka na pod­sta­wie wy­bra­nej przez niego rasy psa. Wy­daje się praw­do­po­dobne, że różne typy oso­bo­wo­ści nie­świa­do­mie cią­gnie do okre­ślo­nych ras — po­wie­dział dr Work­man — róż­nice w czyn­ni­kach oso­bo­wo­ścio­wych, ja­kie stwier­dzono po­mię­dzy wła­ści­cie­lami ras, można dość praw­do­po­dob­nie po­wią­zać ze sty­lem ży­cia tychże właścicieli.

Osob­nicy bar­dziej eks­tra­wer­tyczni mogą się na przy­kład le­piej od­naj­dy­wać z psami na­le­żą­cymi do ras pa­ster­skich, ta­kimi jak owcza­rek nie­miecki albo bor­der col­lie, pod­czas gdy lu­dziom wy­jąt­kowo sta­bil­nym emo­cjo­nal­nie może od­po­wia­dać po­sia­da­nie psów goń­czych, ta­kich jak choćby be­agle czy greyhound.

Jak my­śli­cie..? Prawda to czy fałsz?

Powiązane materiały: