Przejdź do treści

O — Academio!

Po­czą­tek stu­diów to po­czą­tek nie­zwy­kłej przy­gody. Przed nami otwiera się bez­kre­sne mo­rze wie­dzy. By do­trzeć do celu, warto wy­zna­czyć so­bie kie­ru­nek, ze­brać wo­kół sie­bie do­brą za­łogę i na­uczyć się od­czy­ty­wać wszystko, co po­może nam w na­wi­ga­cji. Proste?

Wszystko, co po­trzebne by do­brze obie­rać cele i zbyt­nio nie zba­czać z kursu za­wiera por­tal Aca​de​mio​.pl. Sami twórcy po­rów­nują go do szwaj­car­skiego scy­zo­ryka, bo sku­pia w jed­nym miej­scu wszystko, czego po­trze­bu­jesz. Jest rów­no­cze­śnie wy­szu­ki­warką uczelni, wy­dzia­łów i kół naukowych.

Ak­tyw­nymi użyt­kow­ni­kami mogą być za­równo stu­denci jak i pra­cow­nicy uczelni. Mogą oni na por­talu Aca​de​mio​.pl za­miesz­czać i udo­stęp­niać ma­te­riały fo­to­gra­ficzne, wi­deo czy zwy­kłe pliki, a więc wszystko, co moze być wy­ko­rzy­stane przez in­nych jako po­moc w na­uce. To także do­sko­nała plat­forma po­ma­ga­jąca ko­łom na­uko­wym lub mniej sfor­ma­li­zo­wa­nym gru­pom pa­sjo­na­tom po­chwa­lić się swoim do­rob­kiem na­uko­wym. Każde z kół na­uko­wych ma do wy­ko­rzy­sta­nia 7 GB po­wierzchni dys­ko­wej — wy­ja­śniają twórcy portalu.

Por­tal za­wiera także ka­len­darz im­prez i spo­tkań oraz fo­rum spo­łecz­no­ściowe. Może być przy­dat­nym na­rzę­dziem także dla przy­szłych stu­den­tów. Dzięki wy­szu­ki­warce stu­diów, m.in. po­przez zda­wany przed­miot ma­tu­ralny, ma­tu­rzy­ści mogą zna­leźć stu­dia dla sie­bie — opi­sują te funk­cjo­nal­no­ści por­talu Aca​de​mio​.pl jego twórcy — w ba­zie jest po­nad 6500 kie­run­ków.

Ze wszyst­kich funk­cji ser­wisu można ko­rzy­stać cał­ko­wi­cie za darmo! Po­my­sło­dawcą por­talu, który mo­żesz wy­pró­bo­wać TUTAJ, jest Adam Przymusiała.

Powiązane materiały: