Przejdź do treści

Nauka — ludzka rzecz

Miejsce: Kraków
Data: 16-17 marca 2012

Koło Na­ukowe Stu­den­tów Psy­cho­lo­gii Uni­wer­sy­tetu Ja­giel­loń­skiego ser­decz­nie za­pra­sza do wzię­cia udziału w trze­ciej edy­cji ogól­no­pol­skiej stu­dencko-eks­perc­kiej kon­fe­ren­cji naukowej:

Nauka — ludzka rzecz

która od­bę­dzie się w Kra­ko­wie w dniach 16–17 marca 2012.

W ra­mach kon­fe­ren­cji po­ru­szane będą pro­blemy wpływu tak zwa­nego „czyn­nika ludz­kiego” na roz­wój na­uki. W tym roku dys­ku­sji pod­dane zo­staną na­stę­pu­jące problemy:

  • za­lew teo­rii na­uko­wych jako efekt pre­sji punktowania
  • na­uka w kryzysie
  • gra­nice nauki
  • po­pu­la­ry­za­cja nauki
  • spo­łeczne za­an­ga­żo­wa­nie nauki
  • na­uka 2.0

Osoby za­in­te­re­so­wane wy­gło­sze­niem re­fe­ratu pro­simy o nad­sy­ła­nie abs­trak­tów na adres:
nauka.​ludzka.​rzecz@​gmail.​com

Osta­teczny ter­min nad­sy­ła­nia abs­trak­tów: 5 lu­tego 2012.

Pro­simy o zgła­sza­nie abs­trak­tów z uży­ciem for­mu­la­rza moż­li­wego do otrzy­ma­nia po uprzed­nim wy­sła­niu ma­ila na ww. adres.

De­cy­zja o za­kwa­li­fi­ko­wa­niu re­fe­ratu zo­sta­nie po­dana do 12 lu­tego.

http://​www​.na​uka​-ludzka​-rzecz​.blog​spot​.com/


Powiązane materiały: