Przejdź do treści

Najlżejszy materiał na świecie

Na­ukow­com z Po­li­tech­niki w Ham­burgu i Uni­wer­sy­tetu w Kiel udało się opra­co­wać ko­lejny su­per­lekki ma­te­riał, który swo­imi wła­ści­wo­ściami po­bił ae­ro­żel i ame­ry­kań­ską mi­kro­siatkę skła­da­jącą się w 99,9% z po­wie­trza. To ae­ro­gra­fit — naj­lżej­szy obec­nie ma­te­riał na świecie.

Jest tak lekki, że wy­daje się pra­wie nie ist­nieć. Jego gę­stość wy­nosi za­le­d­wie 0,2 mg na cen­ty­metr sze­ścienny. Dla po­rów­na­nia, zde­tro­ni­zo­wana me­ta­liczna mi­kro­siatka, którą można było umie­ścić na pu­chu dmu­chawca nie nisz­cząc go, jest od niego trzy razy cięż­sza! Struk­tura ae­ro­gra­fitu składa się z po­wie­trza i sieci pu­stych ru­rek wę­glo­wych. Są one tak nie­wiel­kie, że ob­ser­wa­cje na­leży pro­wa­dzić z wy­ko­rzy­sta­niem mi­kro­skopu elektronowego.

Po­mimo ete­rycz­nej bu­dowy nowy ma­te­riał ma nie­zwy­kle im­po­nu­jące wła­ści­wo­ści. Można go skom­pre­so­wać ty­siąc­krot­nie, a on i tak po­wróci do pier­wot­nego kształtu i wiel­ko­ści. Po­mimo nie­zmier­nie ma­łej gę­sto­ści jest w sta­nie wy­trzy­mać ob­cią­że­nie po­nad 40.000 razy więk­sze od swo­jej masy!

Po­trafi także prze­wo­dzić prąd elek­tyczny. Co cie­kawe, po­mimo tak ni­skiej gę­sto­ści ma­te­riał jest nie­przej­rzy­sty. Ob­ser­wo­wany go­łym okiem wy­gląda po pro­stu jak ro­dzaj czar­nej gąbki. Zda­niem twór­ców wy­na­lazku może być on wy­ko­rzy­stany np. pod­czas pro­duk­cji su­per­prze­wod­ni­ków lub wy­jąt­kowo lek­kich ba­te­rii. Może zna­leźć za­sto­so­wa­nie także w pro­duk­cji odzieży spor­to­wej. Ści­śnięty ae­ro­gra­fit 1000-krot­nie zmniej­sza swoją ob­ję­tość, więc ide­al­nie spraw­dziłby się choćby jako ma­te­riał na grube kurtki lub śpiwory.

Powiązane materiały: