Przejdź do treści

Międzynarodowa konferencja naukowa „Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2012”

Miejsce: Lublin
Data: 9-10 października 2012

In­sty­tut Bi­blio­te­ko­znaw­stwa i In­for­ma­cji Na­uko­wej UMCS w Lu­bli­nie ser­decz­nie za­pra­sza na mię­dzy­na­ro­dową kon­fe­ren­cję na­ukową „Bi­blio­teka, Książka, In­for­ma­cja i In­ter­net 2012”, która od­bę­dzie się w dniach 9–10 paź­dzier­nika 2012 r. w Lublinie.

W trak­cie kon­fe­ren­cji chcie­li­by­śmy do­ko­nać prze­glądu za­równo stanu ba­dań na­uko­wych, jak i roz­wią­zań prak­tycz­nych w na­stę­pu­ją­cych ob­sza­rach tematycznych:

1. Bi­blio­teki cy­frowe, re­po­zy­to­ria wie­dzy, ka­ta­logi i bi­blio­gra­fie on-line, księ­gar­nie in­ter­ne­towe, e‑książki, e‑gazety/​czasopisma i ich rola w spo­łe­czeń­stwie in­for­ma­cyj­nym oraz go­spo­darce opar­tej na wiedzy.
2. Bu­dowa otwar­tych za­so­bów na­uko­wych i edukacyjnych.
3. Di­gi­ta­li­za­cja za­so­bów in­for­ma­cji i wiedzy.
4. Bi­blio­me­tria i webometria.
5. Infobrokering.
6. Na­uka 2.0.
7. Ser­wisy spo­łecz­no­ściowe, blogi, dzien­ni­kar­stwo oby­wa­tel­skie jako formy dzie­le­nia się wiedzą.
8. Kul­tura, na­uka i edu­ka­cja w Internecie.
9. Edu­ka­cja w za­kre­sie bi­blio­te­ko­znaw­stwa i in­for­ma­cji na­uko­wej a wy­mogi rynku pracy.

Na zgło­sze­nia uczest­ni­ków (wy­słane pocztą tra­dy­cyjną na ad­res In­sty­tutu lub w wer­sji elek­tro­nicz­nej na ad­res e‑mail se­kre­ta­rzy kon­fe­ren­cji), wraz z ewen­tu­al­nym te­ma­tem i abs­trak­tem wy­stą­pie­nia (ok. pół strony tek­stu) ocze­ku­jemy do 15.05.2012 r

Wszyst­kie re­fe­raty za­kwa­li­fi­ko­wane do wy­gło­sze­nia w trak­cie kon­fe­ren­cji oraz po­zy­tyw­nie zre­cen­zo­wane zo­staną opu­bli­ko­wane w re­cen­zo­wa­nej pracy zbio­ro­wej. Tekst re­fe­ratu w wer­sji tra­dy­cyj­nej (dwa eg­zem­pla­rze) i cy­fro­wej na­leży prze­ka­zać se­kre­ta­rzom w trak­cie konferencji. 

Po­zo­stałe in­for­ma­cje oraz for­mu­larz zgło­sze­niowy na stronie
http://​www​.umcs​.lu​blin​.pl/​a​r​t​i​c​l​e​s​.​p​h​p​?​a​i​d​=7265

Powiązane materiały: