Przejdź do treści

Lećmy na Marsa!

Dzięki ła­zi­kowi Cu­rio­sity, za­czy­namy co­raz śmie­lej spo­glą­dać w kie­runku Marsa. Choć nie ma jesz­cze sta­łych po­łą­czeń na tę pla­netę, już te­raz mo­żemy oczami wy­obraźni ta­kie loty od­by­wać. Ochotę na ta­kie wy­prawy pod­sy­sać mogą co­raz to nowe fo­to­gra­fie z jej powierzchni.

Ła­zik, który tak po­bu­dza wy­obraź­nie tak wielu osób stą­pa­ją­cych po ziemi, son­duje Marsa od kilku ty­go­dni. Te­raz prze­słał pierw­sze, ko­lo­rowe zdję­cia. Można na nim zo­ba­czyć Górę Sharp (zdję­cie na górze).

Na wy­niki ba­dań tej góry bę­dziemy mu­sieli jesz­cze po­cze­kać. Cu­rio­sity na swo­ich sze­ściu ko­łach, choć po­trafi po­ko­ny­wać prze­szkody o wy­so­ko­ści na­wet 65 cm dzien­nie po­ko­nuje za­le­d­wie 200 me­trów. Jego mi­sja na Czer­wo­nej Pla­ne­cie ma trwać bli­sko 2 lata. W tym cza­sie pro­wa­dzone będą ba­da­nia geo­lo­giczne, pro­mie­nio­wa­nie do­cie­ra­jące na po­wierzch­nię, kli­mat. Be­dzie także po­szu­ki­wać śla­dów życiu.

Zdję­cia ja­kie mo­żemy oglą­dać po­wstają dzięki pa­rze dwu­me­ga­pik­se­lo­wych ka­mer, z któ­rych jedna wy­ko­ny­wać bę­dzie fo­to­gra­fie te­le­obiek­ty­wem, a druga obiek­ty­wem sze­ro­ko­kąt­nym. Ka­mer jest jed­nak nieco więcej.

Każdy z ta­kich in­stru­men­tów ma inne za­da­nia. Je­den na przy­kład współ­pra­cuje z la­se­rem i spek­tro­me­trem. Jak? Wie­lo­krotne im­pulsy la­sera pod­grze­wać będą skały z od­le­gło­ści około 7 me­trów, a spek­tro­metr bę­dzie roz­po­zna­wał skład che­miczny próbek.

Ży­cia na Mar­sie po­szu­ki­wać bę­dzie jesz­cze inny in­stru­ment — SAM, czyli Sam­ple Ana­ly­sis at Mars. Ma on szu­kać w at­mos­fe­rze i prób­kach gruntu skład­ni­ków opar­tych na węglu.

Czy ze­brane in­for­ma­cje przy­spie­szą po­dróż czło­wieka na Marsa? 

Na ile ba­da­nia wy­ko­nane pod­czas mi­sji ła­zika będą wia­ry­godne? Zdję­cie, które krąży od kilku ty­go­dni w In­ter­ne­cie może po­wo­do­wać zwątpienie 😉

Powiązane materiały: