Przejdź do treści

Łapy, łapy, cztery łapy znów w komplecie!

Czy moż­liwe jest przy­wró­ce­nie wła­dzy w no­gach spa­ra­li­żo­wa­nym lu­dziom? Być może tak… Te­raz udało się to ze spa­ra­li­żo­wa­nym zwierzęciem.

Sztuka ta udała się na­ukow­com z Uni­wer­sy­tetu w Cam­bridge, a wła­dze w no­gach, czy wła­ści­wie w ła­pach, od­zy­skały psy. Pod­czas ba­dań uszko­dzo­nego rdze­nia krę­go­wego każ­demu z psia­ków wsz­cze­piono ko­mórki po­brane z nosa. Efek­tem było wy­le­cze­nie aż 23 zwie­rza­ków, które za­częły sa­mo­dziel­nie chodzić. 

Le­ka­rze z uni­wer­sy­tec­kiej kli­niki we­ter­ty­na­ryj­nej pro­wa­dzili przez ostat­nie lata ba­da­nia na 34 psach. Wszyst­kie one z róż­nych po­wo­dów nie miały wła­dzy w tyl­nych ła­pach. Wy­bra­nym psia­kom zo­stały po­brane nie­wiel­kie ilo­ści spe­cjal­nych ko­mó­rek z nosa. Na­ukowcy od­po­wied­nio je wy­pre­pa­ro­wali i wsz­cze­pili w rdzeń krę­gowy. Do­kład­nie w miej­sce, gdzie zo­stał on przerwany.

Wszyst­kie psy bio­rące udział w tym eks­pe­ry­men­cie sta­nęły na swo­ich ła­pach. Oczy­wi­ście po od­po­wied­niej ku­ra­cji i re­ha­bi­li­ta­cji. Jed­nym z mer­da­ją­cych z za­do­wo­le­nia po ta­kiej ku­ra­cji psia­kiem był jam­nik Ja­sper, któ­rego mo­żesz zo­ba­czyć na fil­mie poniżej.

Pro­wa­dzący ba­da­nia, choć za­do­wo­leni z ta­kich wy­ni­ków, pod­kre­ślają rów­no­cze­śnie, że do­tych­cza­sowe re­zul­taty nie ozna­czają nie­stety szyb­kiego le­cze­nia pa­ra­liżu u lu­dzi. Me­toda za­sto­so­wana przy le­cze­niu psów może jed­nak być czę­ścią le­cze­nia lu­dzi. Jest za­tem szansa, że w bli­żej nie­okre­slo­nej przy­szło­ści bę­dzie moż­liwe przy­wra­ca­nie spraw­no­ści także spa­ra­li­żo­wa­nym ludziom. 

Je­ste­śmy prze­ko­nani, że na­sza tech­nika może od­no­wić przy­naj­mniej małą część moż­li­wo­ści ru­cho­wych u lu­dzi z ura­zami rdze­nia krę­go­wego — po­wie­dział Ro­bin Fran­klin, je­den z na­ukow­ców bio­rą­cych udział w ba­da­niach — do peł­nego wy­le­cze­nia pa­ra­liżu wciąż jest jed­nak da­leka droga.

Wię­cej in­for­ma­cji mo­żesz zna­leźć kli­ka­jąc tu­taj.

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów