Przejdź do treści

Krasnal w podróży

Oglą­da­li­ście film o Ame­lii? Je­śli tak, to z pew­no­ścią za­pa­mię­ta­li­ście nie tylko jej ciemne, duże oczy, ale rów­nież po­dró­żu­ją­cego po świe­cie ogro­do­wego kra­snala. To ko­lejny po­mysł fil­mow­ców, który pod­chwy­cili naukowcy.

Nie­zwy­kły eks­pe­ry­ment na­ukowy zor­ga­ni­zo­wali wspól­nie na­ukowcy i pro­du­cenci wag, by po­ka­zać jak – w za­leż­no­ści od miej­sca na Ziemi — zmie­nia się gra­wi­ta­cja. Wy­słali oni w po­dróż wła­śnie fi­gurkę kra­snala ogro­do­wego, by wa­żyć go w róż­nych za­kąt­kach globu.

Więk­szość lu­dzi nie zdaje so­bie sprawy z tego, że gra­wi­ta­cja nie jest jed­na­kowa na ca­łej Ziemi. Róż­nice wy­ni­kają z kształtu na­szej planety.

Mo­żemy wa­żyć ten sam przed­miot w róż­nych czę­ściach świata i wska­za­nia wagi będą się róż­nić — tłu­ma­czy ko­or­dy­na­tor eks­pe­ry­mentu Tommy Fim­pel — chcie­li­śmy w sym­pa­tyczny i przy­stępny spo­sób po­ka­zać tę pra­wi­dło­wość, dla­tego wy­my­śli­li­śmy eks­pe­ry­ment z krasnalem.

Kra­snal z na­uko­wego eks­pe­ry­mentu zo­stał na­zwany Kern, na cześć firmy, która go spon­so­ruje. Po­dró­żuje… pocztą. Swoją po­dróż roz­po­czął 5 mie­sięcy temu i od­wie­dził już mię­dzy in­nymi Ja­po­nię, Au­stra­lię, Wielką Bry­ta­nię, In­die i Stany Zjednoczone.

Na­ukowcy twier­dzą, że w za­leż­no­ści od miej­sca po­miaru, waga przed­mio­tów może wa­hać się mak­sy­mal­nie o 0,5 pro­centa w górę lub w dół. Po­dróże kra­snala udo­wad­niają tę pra­wi­dło­wość. Na przy­kład w To­kio fi­gurka wa­żyła 307,9 gra­mów, w Lon­dy­nie 308,66 gra­mów, a na bie­gu­nie po­łu­dnio­wym 309,82 gramów.

Po­dróż kra­snala można śle­dzić na spe­cjal­nej stro­nie — wy­star­czy klik­nąć tu­taj. Cie­kawe czy gdy za­koń­czy po­dróż, osią­dzie na stałe w ja­kimś ogródku? Czy są chętni na jego przygarnięcie?

Powiązane materiały: