Przejdź do treści

Kilka słów o fińskiej nauce

Do tej pory na ha­sło „ty­siąc je­zior i tech­no­lo­gia” wszy­scy my­śleli na­tych­miast o Fin­lan­dii, która stoi wła­śnie śród­lą­do­wymi zbior­ni­kami wod­nymi oraz kon­cer­nem No­kii. Te­raz chrapkę na zo­sta­nie na­szą pol­ską Fin­lan­dią ma War­mia i Ma­zury, gdzie je­ziora już są, a tech­no­lo­gia… Tech­no­lo­gia, dzięki Cen­trum In­no­wa­cji i Trans­feru Tech­no­lo­gii olsz­tyń­skiego Uni­wer­sy­tetu, też już w za­sa­dzie jest.

Cen­trum, je­śli cho­dzi o re­gion War­mii i Ma­zur, to pierw­sza jed­nostka na fron­cie walki wie­dzy aka­de­mic­kiej z prak­tyką oraz prak­tyki aka­de­mic­kiej z rze­czy­wi­sto­ścią. Dzia­łal­ność CiiTT kon­cen­truje się na kilku po­lach. Pierw­sze z nich to or­ga­ni­zo­wa­nie roz­ma­itych szko­leń, warsz­ta­tów, se­mi­na­riów i kon­fe­ren­cji ad­re­so­wa­nych nie tylko do stu­den­tów, ab­sol­wen­tów oraz pra­cow­ni­ków Uni­wer­sy­tetu War­miń­sko-Ma­zur­skiego, ale przede wszyst­kim do ma­łych i śred­nich przed­się­bior­ców z re­gionu oraz na­ukow­ców z oko­lic Olsz­tyna (albo i nie tylko oko­lic), błą­ka­ją­cych się w po­szu­ki­wa­niu wie­dzy na te­mat fi­nan­so­wa­nia przed­się­wzięć in­no­wa­cyj­nych, zdo­by­wa­nia środ­ków słu­żą­cych do te­goż fi­nan­so­wa­nia czy wła­sno­ści intelektualnej.

Dru­gie pole to dzia­łal­ność przy­po­mi­na­jąca nieco spo­sób funk­cjo­no­wa­nia por­talu rand­ko­wego, na któ­rym po­ja­wiają się ogło­sze­nia po­kroju „Atrak­cyjny wy­na­la­zek szuka spon­sora”, czy „Małe przed­się­bior­stwo chęt­nie po­zna­łoby roz­wią­za­nia w dzie­dzi­nie baz da­nych, które po­mo­głoby mu roz­wią­zać jego pro­blemy”, łą­cząc sku­tecz­nie (przy­naj­mniej w za­mie­rze­niu) świat lu­dzi w gru­bych oku­la­rach (na­uki) ze świa­tem lu­dzi w ele­ganc­kich oku­la­rach (biz­nesu). Trze­cie pole to wszel­kiego ro­dzaju do­radz­two, udzie­la­nie in­for­ma­cji – za­równo na te­maty na­ukowo-tech­no­lo­giczne, jak i te zwią­zane ze stroną biz­ne­sową roz­ma­itych przed­się­wzięć oraz wy­da­wa­nie ekspertyz.

Cen­trum na każ­dym kroku

War­miń­sko-ma­zur­ski kon­glo­me­rat wie­dzy i in­no­wa­cji po­siada także do­stęp do cen­trów ba­daw­czych Uni­wer­sy­tetu, które sta­no­wią skon­so­li­do­wane za­ple­cze ba­daw­cze dla kla­strów i par­ków na­ukowo-tech­no­lo­gicz­nych. Naj­więk­sze suk­cesy od­nosi jak na ra­zie naj­star­sze z nich, Cen­trum Ba­dań Ener­gii Od­na­wial­nej, klu­czowe choćby i z tego względu, że pol­ski prze­mysł ener­ge­tyczny ba­lan­suje wła­śnie na kra­wę­dzi ka­ta­strofy ze swoją prze­sta­rzałą sie­cią, nie bę­dącą w sta­nie udźwi­gnąć XXI-wiecz­nego za­po­trze­bo­wa­nia, a na­głe blac­ko­uty, czyli dłuż­sze prze­rwy w do­sta­wach prądu stały się zmorą w ca­łej Pol­sce. Zwłasz­cza poza ob­sza­rami miej­skimi. CBEO pra­cuje nad no­wymi tech­no­lo­giami po­zy­ski­wa­nia i prze­twa­rza­nia bio­ener­gii na ener­gię cieplną i ener­ge­tyczną, który to pro­jekt wart jest aż 40 mi­lio­nów złotych.

Mię­dzy cen­trami ba­daw­czymi a Cen­trum In­no­wa­cji i Trans­feru Tech­no­lo­gii utrzy­my­wana jest ści­sła współ­praca. — Prak­tyką jest ko­rzy­sta­nie z eks­perc­kiej wie­dzy pra­cow­ni­ków uni­wer­sy­tec­kich cen­trów ba­daw­czych dla wspar­cia dzia­łal­no­ści usłu­go­wej CIiTT, kon­tak­to­wa­nie pra­cow­ni­ków Cen­trów ze zgła­sza­ją­cymi się do CIiTT przed­się­bior­cami za­in­te­re­so­wa­nych ko­rzy­sta­niem w swo­jej dzia­łal­no­ści ze zdo­by­czy na­uki i wie­dzy na­ukow­ców. Wszystko ce­lem in­te­gro­wa­nia dzia­łań śro­do­wi­ska na­uko­wego i go­spo­dar­czego w two­rze­niu i wdra­ża­niu no­wych, in­no­wa­cyj­nych roz­wią­zań – mówi Magda Ben-Ryn­kie­wicz, kon­sul­tantka CiTT.

Teo­ria jedno, a prak­tyka… też jedno

To wszystko brzmi ład­nie w teo­rii, ale jest też strona prak­tyczna. Z re­guły bywa ona brzyd­szym bra­tem za­ło­żeń i po­my­słów le­żą­cych u pod­staw roz­ma­itych ini­cja­tyw w Pol­sce, ale tak nie jest w tym przy­padku. Olsz­tyń­scy pro­mo­to­rzy in­no­wa­cji pra­cują pełną parą, choć aku­rat roz­wią­za­nia przez nich wdra­żane wy­prze­dzają roz­wią­za­nia zwią­zane z ener­gią pa­rową o całe lata świetlne. Cen­trum może po­chwa­lić się wy­mier­nymi osią­gnię­ciami. — Do­tych­czas Cen­trum wsparło pro­ces trans­feru sze­ściu in­no­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii opra­co­wa­nych w UWM do za­gra­nicz­nych przed­się­biorstw. W ad­mi­ni­stro­wa­nej przez CIiTT in­ter­ne­to­wej ba­zie ofert tech­no­lo­giczno-usłu­go­wych UWM (www​.oferty​.uwm​.edu​.pl ) za­re­je­stro­wa­nych są ak­tu­al­nie 204 oferty Uni­wer­sy­tetu dla go­spo­darki. Za po­śred­nic­twem bazy EEN CIiTT pro­muje także ak­tu­al­nie za gra­nicą 31 tech­no­lo­gii opra­co­wa­nych przez pra­cow­ni­ków na­uko­wych UWM – opo­wiada Mag­da­lena Ben-Rynkiewicz.

Cen­trum stara się też roz­wią­zać pod­sta­wowe pro­blemy pol­skiej na­uki, pol­skiej go­spo­darki, a także — siłą rze­czy — współ­pracy pol­skiej go­spo­darki z pol­ską na­uką. Wśród któ­rych wy­mie­nić można trzy główne: to biu­ro­kra­cja, jesz­cze wię­cej biu­ro­kra­cji oraz jesz­cze kilka do­dat­ko­wych ton do­ku­men­tów. Żeby tro­chę tę pa­pier­ko­lo­gię sto­so­waną upro­ścić, olsz­tyń­ska uczel­nia stwo­rzyła w ra­mach CIiTT in­ter­ne­tową bazę prac dy­plo­mo­wych, na­uko­wych, pro­jek­tów ba­daw­czych, a także po­wią­za­nych z nią specjalistów.

Łu­kasz Miszewski

Powiązane materiały: