Przejdź do treści

Jak sprzedać potrójne DNA? NIMB 13 o relacjach nauka — media

Ko­lejny, trzy­na­sty nu­mer cza­so­pi­sma NIMB nie jest, jak może su­ge­ro­wać ty­tuł, po­świę­cony trans­fe­rowi tech­no­lo­gii. W tym wy­da­niu CITTRU i za­pro­szeni przez re­dak­cję au­to­rzy sku­pili się na „sprze­da­wa­niu” na­uki, czyli jej obec­no­ści w me­diach. Zna­czącą część tego wy­da­nia po­świe­cono rów­nież or­ga­ni­zo­wa­nemu przez CITTRU — Fo­rum No­wej Na­uki (17–18.04.2012).

Po­le­camy in­try­gu­jący tekst Ma­cieja Majki, który w prze­ko­nu­jący spo­sób ana­li­zuje po­wią­za­nia na­uki i re­klamy, zwra­ca­jąc także uwagę na te wzorce, które mogą być uży­teczne dla pro­mo­wa­nia wie­dzy – in­for­muje Piotr Ża­bicki, re­dak­tor na­czelny NIMBa. Au­tor roz­po­czyna od stwier­dze­nia, że tak re­klama, jak i na­uka, do pew­nego stop­nia, służą ana­lo­gicz­nemu ce­lowi – prze­ko­ny­wa­niu. Majka na­zywa wy­ko­rzy­sta­nie na­uki w re­kla­mie two­rze­niem no­wej mi­to­lo­gii współ­cze­sno­ści, w któ­rej pro­pa­go­wane, ma­giczne nie­mal wła­ści­wo­ści nie­któ­rych ba­da­nych w la­bo­ra­to­riach sub­stan­cji od­bie­gają od opi­nii o tych ce­chach, ja­kie for­mu­łują sami na­ukowcy. W tym kon­tek­ście po­ja­wiają się przy­kłady te­lo­me­rów, an­ty­ok­sy­dan­tów i ko­mó­rek macierzystych.

W in­nym z tek­stów, Ur­szula Ry­biń­ska, dzien­ni­karka ser­wisu PAP „Na­uka w Pol­sce” wy­czer­pu­jąco od­po­wiada na py­ta­nie: „Jak prze­bić się z na­uką do me­diów?”. Jej opi­niom i su­ge­stiom to­wa­rzy­szą ko­men­ta­rze „dru­giej strony” — na­ukow­ców z Uni­wer­sy­tetu Ja­giel­loń­skiego. W NIM­Bie 13 zna­leźć można także od­po­wiedź na py­ta­nie, w jaki na­ukowy spo­sób me­dia wy­ko­rzy­stane zo­stały przez ba­da­czy od­twa­rza­ją­cych sta­ro­żytny ko­deks Ar­chi­me­desa. Zaś w po­rad­niku dla na­ukow­ców-pro­mo­to­rów od­szu­kać można re­ko­men­da­cje i in­spi­ra­cje, ja­kie prze­ka­zuje Ri­chard Daw­kins, je­den z naj­pow­szech­niej zna­nych ewolucjonistów.

To wy­da­nie jest już czwartą edy­cją NIMBa w no­wej, po­sze­rzo­nej i ko­lo­ro­wej od­sło­nie. Po­przed­nie po­świę­cone były Po­pNauce, Na­uce 2.0 oraz „uwal­nia­niu na­uki”. NIMB oraz sze­reg in­nych dzia­łań CITTRU, o któ­rych można po­czy­tać na www​.cit​tru​.uj​.edu​.pl, są czę­ścią kam­pa­nii pod ha­słem „Od­kryj Prze­strze­nie No­wej Na­uki”. Jej ce­lem jest po­ka­zy­wa­nia na­ukow­com czym jest no­wo­cze­sna na­uka i jak z jej po­ten­cjału można korzystać.

NIMB 13: www​.cit​tru​.uj​.edu​.pl/​?​q​=​p​l​/​n​o​d​e​/1321

NIMB 12: www​.cit​tru​.uj​.edu​.pl/​?​q​=​p​l​/​n​o​d​e​/1305

NIMB 11: www​.cit​tru​.uj​.edu​.pl/​?​q​=​p​l​/​n​o​d​e​/1281

NIMB 10: www​.cit​tru​.uj​.edu​.pl/​?​q​=​p​l​/​n​o​d​e​/1263

NIMB 9: www​.cit​tru​.uj​.edu​.pl/​?​q​=​p​l​/​n​o​d​e​/1242

CITTRU jest jed­nostką Uni­wer­sy­tetu Ja­giel­loń­skiego, któ­rej rolą jest wspie­ra­nie roz­woju no­wo­cze­snej na­uki po­przez mar­ke­ting in­no­wa­cji i ba­dań na­uko­wych, po­pu­la­ry­za­cję wie­dzy i pro­mo­cję no­wych me­tod ko­mu­ni­ka­cji na­uko­wej, a także apli­ko­wa­nie o fun­du­sze na roz­wój uczelni. Naj­waż­niej­sze pro­jekty CITTRU to: two­rze­nie port­fo­lio in­no­wa­cji UJ i ich ochrona prawna (pa­tenty) oraz au­tor­ski pro­gram pro­mo­cji na­uki i po­pu­la­ry­za­cji wie­dzy, re­ali­zo­wany pod ha­słem „Od­kryj Prze­strze­nie No­wej Na­uki” (cza­so­pi­smo NIMB, Szkoła Pro­mo­cji Nauki).

In­for­ma­cje o ak­tu­al­nych dzia­ła­niach zna­leźć można na stro­nie www​.cit​tru​.uj​.edu​.pl oraz na pro­filu www​.fa​ce​book​.com/​n​i​m​b​.​c​ittru.

Powiązane materiały: