Przejdź do treści

Jak pokonać czerniaka?

Czer­niak jest groźny i czę­sto ba­ga­te­li­zo­wany. Jak go po­ko­nać? Jak zdia­gno­zo­wać? Po­dobno je­ste­śmy bli­sko od­po­wie­dzi na te pytania.

Czer­niak jest naj­bar­dziej za­bój­czą od­mianą raka skóry i mimo, że ry­zyko jego wy­stą­pie­nia ro­śnie z wie­kiem, jest on także po­wszechny wśród lu­dzi mło­dych. Jed­nak być może czeka nas wkrótce re­wo­lu­cja w dia­gno­zo­wa­niu tej od­miany raka. Wszystko wska­zuje na to, że le­ka­rze zi­den­ty­fi­ko­wali bez­po­śred­nią przy­czynę po­wsta­wa­nia czerniaka.

Na­ukowcy z In­sty­tutu Bri­gham and Wo­me­n’s Ho­spi­tal, który współ­pra­cuje z Uni­wer­sy­te­tem Ha­rvarda od­kryli, że ko­mórki czer­niaka są zwy­kłymi ko­mór­kami pig­mentu i zna­mion, ale w ich DNA bra­kuje grup me­ty­lo­wych 5‑hmC.

Na­pra­wie­nie tego de­fektu w struk­tu­rze DNA nie było moż­liwe. Na­ukow­com udało się za­ha­mo­wać wzrost no­wo­tworu po­przez wpro­wa­dze­nie bez­po­śred­nio do ko­mó­rek ra­ko­wych en­zy­mów od­po­wie­dzial­nych za two­rze­nie 5‑hmC. Le­ka­rze mają na­dzieję, że od­kry­cie jed­nej z klu­czo­wych przy­czyn two­rze­nia i roz­woju czer­niaka po­zwoli na opra­co­wa­nie no­wych le­ków, mo­gą­cych po­móc cał­ko­wi­cie wy­le­czyć tę od­mianę raka.

Za­nim to jed­nak na­stąpi, le­piej uwa­żać pod­czas opa­la­nia, bo wła­śnie pro­mie­nie sło­neczne mogą zwięk­szyć ry­zyko zachorowania.

Powiązane materiały: