Przejdź do treści

FameLab, czyli jak zrobić naukowe show

Je­żeli po­tra­fisz w ciągu trzech mi­nut w spo­sób przy­stępny i atrak­cyjny opo­wie­dzieć o swo­ich ba­da­niach na­uko­wych, aby „nie­nau­kowa” pu­blicz­ność i jury nie zie­wali z nu­dów, to ten kon­kurs jest dla Cie­bie. Ru­sza ko­lejna edy­cja kon­kursu Fa­me­Lab. Zgło­sze­nia można nad­sy­łać do końca stycz­nia 2013.

Fa­me­Lab zo­stał stwo­rzony w 2005 r. w Wiel­kiej Bry­ta­nii przez or­ga­ni­za­to­rów Chel­ten­ham Science Fe­sti­val. Dwa lata póź­niej do pro­jektu do­łą­czył Bri­tish Co­un­cil, sze­rząc w świe­cie ideę po­pu­la­ry­zo­wa­nia na­uki. Dziś edy­cje Fa­me­Lab od­by­wają się w 27 kra­jach na świe­cie w Eu­ro­pie, Afryce, Azji i obu Ame­ry­kach. W Pol­sce Fa­me­Lab jest or­ga­ni­zo­wany po raz drugi. Współ­or­ga­ni­za­to­rem jest Cen­trum Na­uki Ko­per­nik. Ak­cji part­ne­ruje Fun­da­cja na rzecz Na­uki Polskiej.

Fa­me­Lab to kon­kurs nieco przy­po­mi­na­jący te­le­wi­zyjne ta­lent show. W szranki stają w nim fi­zycy, in­ży­nie­ro­wie, bio­tech­no­lo­dzy i inni ba­da­cze z dzie­dziny nauk ści­słych. Ich za­da­niem jest jak naja­trak­cyj­niej­szej i w naj­bar­dziej zro­zu­mia­łej for­mie opo­wie­dzieć jury i pu­blicz­no­ści o swo­jej pracy na­uko­wej. Czasu jest na to nie­wiele, za­le­d­wie trzy mi­nuty, a po­nadto re­gu­la­min za­bra­nia uży­wa­nia ja­kich­kol­wiek po­mocy mul­ti­me­dial­nych. Można za to po­słu­żyć się do­wol­nymi in­nymi re­kwi­zy­tami, o ile jest się w sta­nie sa­memu wnieść je na scenę i obsłużyć.

Kry­te­ria oceny wy­stę­pu­ją­cych opie­rają się na „trzech C”. Dla jury li­czy się: Con­tent — treść, me­ry­to­rycz­nie po­prawna pod wzglę­dem na­uko­wym Cla­rity — ja­sność, po­zwa­la­jąca na zro­zu­mie­nie pre­zen­to­wa­nego za­gad­nie­nia przez osobę nie­zaj­mu­jącą się daną dzie­dziną oraz Cha­ri­sma — cha­ry­zma prezentera/​rki oraz spo­sób za­pre­zen­to­wa­nia badań.

Pół­fi­nał kon­kursu od­bę­dzie się 23 lu­tego, a fi­nał kra­jowy 27 kwiet­nia w Cen­trum Na­uki Ko­per­nik. Zwy­cięzca pol­skiej edy­cji — osoba, która po­trafi za­in­te­re­so­wać na­uką, uni­ka­jąc ru­tyny wy­kła­do­wych sal i na­uko­wego żar­gonu — do­sta­nie w na­grodę 30.000 zło­tych na cele na­ukowe i 5.000 zło­tych na do­wolny cel. Weź­mie także udział w mię­dzy­na­ro­do­wym fi­nale kon­kursu, od­by­wa­ją­cym się w Chel­ten­ham w Wiel­kiej Brytanii.

W pierw­szej pol­skiej edy­cji wzięło udział w kon­kur­sie po­nad 80 osób z ca­łej Pol­ski. Zwy­cię­żyła bio­che­miczka Mo­nika Ko­per­ska, która pod­czas świa­to­wego fi­nału w Wiel­kiej Bry­ta­nii za­jęła dru­gie miej­sce oraz zdo­była na­grodę publiczności.

Oto fi­na­łowe wy­stą­pie­nie Mo­niki Koperskiej.

Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dzie­cie kli­ka­jąc tu­taj.

Powiązane materiały: