Przejdź do treści

Doktorat bez magisterki czyli Diamentowy Grant

Naj­zdol­niejsi stu­denci znów mogą się ubie­gać o Dia­men­towy Grant. Ru­sza druga edy­cja kon­kursu, or­ga­ni­zo­wa­nego przez re­sort na­uki. Wnio­ski o fi­nan­so­wa­nie można skła­dać w Mi­ni­ster­stwie Na­uki i Szkol­nic­twa Wyż­szego do 15 grudnia.

Dia­men­towy Grant to ist­nie­jący od 2011 roku pro­gram, w ra­mach któ­rego pie­nią­dze na ba­da­nia może otrzy­mać osoba z dy­plo­mem li­cen­cjata lub stu­dent po trze­cim roku jed­no­li­tych stu­diów ma­gi­ster­skich. Mak­sy­malna kwota grantu wy­nosi 200.000 zło­tych. Pie­nią­dze te można prze­zna­czyć m.in. na po­moce na­ukowe czy na wy­jazdy na kon­fe­ren­cje na­ukowe. W kwo­cie tej prze­wi­dziano też wy­na­gro­dze­nie dla au­tora ba­dań, wy­no­szące 2.500 zł miesięcznie.

Ba­da­nia w ra­mach grantu mogą trwać mak­sy­mal­nie cztery lata i je­śli za­owo­cują zna­czą­cymi wy­ni­kami mogą sta­no­wić pod­stawę do ubie­ga­nia się przez au­tora o sto­pień dok­tora z po­mi­nię­ciem stop­nia magistra.

Wiele ba­dań wska­zuje na to, że naj­więk­szą kre­atyw­ność na­ukową wy­ka­zują osoby od 20. do 34. roku ży­cia. W Pol­sce dok­to­rat śred­nio uzy­skuje się w wieku 34 lat, czyli w końcu tego okresu naj­więk­szej kre­atyw­no­ści– po­wie­działa Bar­bara Ku­drycka, mi­ni­ster na­uki i szkol­nic­twa wyższego.

Na pierw­szą edy­cję kon­kursu, roz­strzy­gniętą w tym roku, prze­zna­czono 17.500.000 zł. Wy­róż­niono 100 stu­den­tów ze wszyst­kich dzie­dzin na­uko­wych re­pre­zen­tu­ją­cych uczel­nie z ca­łej Pol­ski. Wśród lau­re­atów pierw­szej edy­cji kon­kursu zna­la­zła się m.in. Anna An­dry­kie­wicz z Uni­wer­sy­tetu Zie­lo­no­gór­skiego, która bada pro­dukty tech­no­lo­gii sa­te­li­tar­nych, w tym m.in. ich od­dzia­ły­wa­nie na śro­do­wi­sko. Z ko­lei Na­ta­lia Ba­na­sik z Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego bada ro­zu­mie­nie iro­nii wśród dzieci. Inny z lau­re­atów, Mi­chał Wą­sik z Po­li­tech­niki War­szaw­skiej pro­wa­dzi zaś ba­da­nia nad wła­sno­ściami optycz­nymi na­no­struk­tur wę­glo­wych, m.in. na­no­ru­rek czy grafenu.

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów