Przejdź do treści

Czy życie może funkcjonować bez wody?

Uważa się, że woda jest nie­zbęd­nym ele­men­tem ży­cia. Przy­naj­mniej tego, ja­kie znamy. Od jej obec­no­ści uza­leż­nia się rów­nież wy­stę­po­wa­nie ży­cia na in­nych pla­ne­tach. Oka­zuje się jed­nak, że za­ło­że­nia o klu­czo­wej dla pod­trzy­ma­nia ży­cia roli wody mogą być zde­cy­do­wa­nie przesadzone.

Nowe ba­da­nia prze­pro­wa­dzone przez na­ukowca z Uni­ver­sity of Bri­stol z Wiel­kiej Bry­ta­nii wy­ka­zały, że białka wcale nie po­trze­bują wody, aby prze­trwać i funk­cjo­no­wać. Wy­star­czy im syn­te­tyczny po­li­mer. Dr Adam Per­rima do­ko­nał swego za­ska­ku­ją­cego od­kry­cia czę­ściowo przez przypadek.

Prze­pro­wa­dzał ba­da­nia nad mio­glo­biną, biał­kiem, któ­rego za­da­niem jest ma­ga­zy­no­wa­nie tlenu. Po­wierzch­nię mio­glo­biny po­krywa woda. Dr Per­ri­man wy­czy­ścił pro­te­iny białka z wody i wpu­ścił syn­te­tyczny po­li­mer, ocze­ku­jąc, że ich funk­cja po­waż­nie się zmieni. Po­li­mer „zmo­czył” pro­te­iny, choć sam nie jest cieczą.

Pro­te­iny same w so­bie są płynne — wy­ja­śnił Perriman.

Oka­zało się, że pro­te­iny mio­glo­biny nie­szcze­gól­nie prze­jęły się utratą wody i dzia­łały do­kład­nie tak samo jak wcze­śniej. Na­dal po­sia­dały zdol­ność łą­cze­nia się z tle­nem i do­star­cza­nia go do mię­śni, co jest ich pod­sta­wo­wym zadaniem.

Per­ri­man ostrzega, że jego od­kry­cie nie ozna­cza, że ży­cie świet­nie po­ra­dzi so­bie bez wody. Gdyby nie woda, białka prze­cież w ogóle by nie po­wstały. Usta­le­nia Per­ri­mana mogą ra­czej wpły­nąć na prak­tyczne roz­wią­za­nia me­dyczne, np. uła­twić trans­port krwi dzięki bez­wod­nym proteinom.

Sztuczna krew już ist­nieje – ale być może jej przy­szła wer­sja nie bę­dzie wy­ma­gała wody?

Powiązane materiały: