Przejdź do treści

Czy polskim naukowcom uda się stworzyć szczepionkę na malarię?

Ma­la­ria to obok AIDS i gruź­licy jedna z naj­groź­niej­szych cho­rób za­kaź­nych. We­dług róż­nych sza­cun­ków rocz­nie na świe­cie z po­wodu ma­la­rii umiera od 1 do 3 mln lu­dzi, znaczna więk­szość z nich to miesz­kańcy Afryki. Od­po­wie­dzialne są za nią jed­no­ko­mór­kowe pier­wot­niaki — za­rodźce — z ro­dzaju Pla­smo­dium. Do za­ka­że­nia do­cho­dzi pod­czas uką­sze­nia czło­wieka przez sa­micę ko­mara z ro­dzaju Ano­phe­les (do któ­rych na­leży m.in. wi­dli­szek). Jak do­tąd nie ma sku­tecz­nej szcze­pionki prze­ciw tej chorobie.

Być może Po­la­kom udało się prze­trzeć szlak do jej uzy­ska­nia. Lu­bel­scy na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu Ma­rii Cu­rie-Skło­dow­skiej opra­co­wali an­ty­gen, a więc sub­stan­cję biał­kową wy­wo­łu­jącą pro­duk­cję prze­ciw­ciał w or­ga­ni­zmie, który może po­słu­żyć do wy­pro­du­ko­wa­nia szcze­pionki prze­ciwko malarii.

Na­ukowcy z Za­kładu Bio­lo­gii Mo­le­ku­lar­nej UMCS za­strze­gają, że wy­na­la­zek zo­stał zgło­szony do opa­ten­to­wa­nia i pod­czas trwa­nia tej pro­ce­dury nie mogą ujaw­niać bliż­szych szcze­gó­łów. Po­twier­dzają jed­nak, że opra­co­wany przez nich an­ty­gen może być za­sto­so­wany jako główny, czynny skład­nik szcze­pionki prze­ciwko malarii.

Od opra­co­wa­nia an­ty­genu do szcze­pionki jest jesz­cze długa droga, będą po­trzebne jesz­cze duże pie­nią­dze na sfi­nan­so­wa­nie dal­szych ba­dań — po­wie­dział prof. Ni­ko­dem Gran­kow­ski, kie­row­nik Za­kładu Bio­lo­gii Mo­le­ku­lar­nej UMCS - trzeba bę­dzie m.in. prze­pro­wa­dzić je w te­re­nie, gdzie ma­la­ria jest ak­tu­al­nym pro­ble­mem

Pod­kre­ślił rów­nież, że do­tych­cza­sowe ba­da­nia w la­bo­ra­to­riach sku­piały się na wy­bra­nych an­ty­ge­nach z po­je­dyn­czych sta­diów roz­wo­jo­wych za­rodźca, co mo­głoby skut­ko­wać opra­co­wa­niem me­tod uzy­ska­nia od­por­no­ści czło­wieka je­dy­nie w tych wy­bra­nych przypadkach.

An­ty­gen opra­co­wany przez lu­bel­skich na­ukow­ców może dzia­łać na każde sta­dium roz­wo­jowe za­rodźca ma­la­rycz­nego i jako taki za­sto­so­wany w szcze­pionce da­wałby szanse na uzy­ska­nie peł­nej od­por­no­ści u człowieka.

foto — sxc 

Powiązane materiały: