Przejdź do treści

Czas się kiedyś zatrzyma?

Nie ma­cie cza­sami wra­że­nia, że czas pę­dzi jak opę­tany i wciąż jest go za mało? Hisz­pań­scy na­ukowcy wy­su­nęli tym­cza­sem teo­rię, że czas zwal­nia i wszystko zmie­rza do tego, że w przy­szło­ści cał­ko­wi­cie się zatrzyma.

Au­to­rami tych re­we­la­cji, za­miesz­czo­nych w Phy­si­cal Re­view, są spe­cja­li­ści z dwóch re­no­mo­wa­nych hisz­pań­skich uczelni — Uni­wer­sy­tetu Kraju Ba­sków oraz uczelni w Sa­la­mance. Ich wnio­ski na te­mat czasu wzięły się z ob­ser­wa­cji wszech­świata po Wiel­kim Wybuchu.

Ich zda­niem, pro­ces roz­sze­rza­nia się wszech­świata cały czas spo­wal­nia. Wraz z tym zja­wi­skiem ob­ser­wu­jemy też coś, co można w uprosz­cze­niu okre­ślić spo­wal­nia­niem czasu. Hisz­pań­scy na­ukowcy na­zwali to zja­wi­sko teo­rią ucie­ka­ją­cego czasu.

Wie­rzymy, że czas po­ja­wił się pod­czas Wiel­kiego Wy­bu­chu, a je­śli się po­ja­wił, to tym sa­mym może też znik­nąć — po­wie­dział Gary Gib­bons z Uni­wer­sy­tetu w Cam­bridge, który sko­men­to­wał hi­po­tezę dwóch hisz­pań­skich kolegów. 

Jak mógłby wy­glą­dać pro­ces za­trzy­ma­nia czasu? W jaki spo­sób do­świad­czy­li­by­śmy tego na wła­snej skó­rze? We­dług pro­fe­sora Jose Se­no­villi z Uni­wer­sy­tetu Kraju Ba­sków, który jest au­to­rem ba­dań, kiedy już na­dej­dzie ten dzień, wszystko do­okoła też po pro­stu ule­gnie za­trzy­ma­niu. Bę­dzie to wy­glą­dało tak, jakby na­gle ktoś uru­cho­mił „stop­klatkę”. 

Hisz­pań­scy ba­da­cze uspo­ka­jają jed­nak wszyst­kich, któ­rych mo­głoby za­nie­po­koić od­kry­cie. Kiedy czas się za­trzyma, Zie­mia nie bę­dzie praw­do­po­dob­nie już ist­nieć. Jest też mało praw­do­po­dobne, by lu­dzie ży­jący obec­nie byli w sta­nie od­czuć na wła­snej skó­rze kon­se­kwen­cje wy­wo­łane przez spo­wal­nia­jący się czas. 

Powiązane materiały: