Przejdź do treści

Bozon Higgsa można usłyszeć

Bo­zonu Hig­gsa nie można co prawda zo­ba­czyć, ale można go… usły­szeć. Za­le­d­wie ty­dzień temu na­ukowcy z CERN udo­stęp­nili dane uzy­skane w eks­pe­ry­men­cie ATLAS, a już zo­stały one „prze­tłu­ma­czone” przez trójkę na­ukow­ców na ję­zyk muzyki.

Kiedy ogło­szono od­kry­cie, na­tych­miast przy­stą­pi­li­śmy do prac nad prze­ło­że­niem da­nych na dźwięki – po­wie­dział Do­me­nico Vi­ci­nanza z pro­jektu DANTE (De­li­very of Ad­van­ced Ne­twork Tech­no­logy to Eu­rope), współ­au­tor utworu.

Prace trwały w Cam­bridge. Brali w nich udział także Ma­ria­pa­ola Sor­ren­tino z ASTRA Pro­ject oraz Giu­seppe La Rocca z wło­skiego Na­ro­do­wego In­sty­tutu Fi­zyki Ją­dro­wej w Katanii. 

Przy­po­rząd­ko­wa­li­śmy kon­kretny dźwięk do każ­dej po­je­dyn­czej da­nej, kiedy sły­szymy mu­zykę, tak na­prawdę sły­szymy dane — po­wie­dział Do­me­nico Vi­ci­nanza — dzięki tej me­to­dzie każde re­gu­larne dane na­ukowe można prze­ło­żyć na me­lo­die, je­śli dane są okre­sowe (czyli mają po­wta­rza­jące się cy­kle), usły­szymy me­lo­dię o ta­kiej sa­mej re­gu­lar­no­ści i powtarzalności. 

Efekt jest za­ska­ku­jący i wy­jąt­kowo piękny, przy­po­mi­na­jący ha­ba­nerę. Brzmie­nia bo­skiej cząstki można posłuchać!

Powiązane materiały: