Przejdź do treści

Bądź jak Indiana Jones

Wa­ka­cje bez cie­ka­wych przy­gód to jak ka­szanka bez… ka­szy. Je­śli po­dzi­wia­li­ście przy­gody In­diany Jo­nesa, mo­że­cie się po­czuć jak on. Zwłasz­cza, je­śli pod­czas wa­ka­cyj­nych po­dróży za­wę­dru­je­cie w oko­lice Trójmiasta.

Oprócz prze­ży­cia przy­gód po­dob­nych do tych, ja­kie były udzia­łem In­diana Jo­nesa, chyba naj­słyn­niej­szego ar­che­ologa w Hol­ly­wood, zo­ba­czyć bę­dzie można także fi­zyczno-che­miczne po­kazy ma­giczne, a także za­mknąć się w gi­gan­tycz­nej bańce. Bę­dzie rów­nież można po­znać fa­scy­nu­jący świat psz­czół i spo­sób wy­ta­pia­nia świec. Trzeba tylko tra­fić do Cen­trum Na­uki Expe­ry­ment w Gdyni. 

Na go­ści w każ­dym wieku czeka po­nad 50 in­te­rak­tyw­nych sta­no­wisk, po­dzie­lo­nych na pięć dzia­łów te­ma­tycz­nych: czło­wiek, optyka, fi­zyka, dźwięki, śro­do­wi­sko, roz­miesz­czo­nych na po­wierzchni 400 m². Oprócz sta­łej eks­po­zy­cji w week­endy i środy Cen­trum or­ga­ni­zuje spe­cjalne po­kazy i in­te­rak­tywne na­ukowe spotkania. 

Przed nami jesz­cze na­stę­pu­jące atrak­cje w Cen­trum Nauki.

W weekendy: 


16–17 lipca – Wo­kół astronomii 
23–24 lipca – Sztuka latania 
30–31 lipca – Eko­lo­giczny weekend 
6–7 sierp­nia – Wo­kół astronomii 
13–14 sierp­nia – Che­miczne czary 
20–21 sierp­nia – Nie­sa­mo­wite fakty medyczne 
27–28 sierp­nia – Fa­scy­nu­jące wy­na­lazki ludzkość 

W środy po godz. 16.00: 


20 lipca – Bądź jak In­diana Jo­nes – warsz­taty archeologiczne 
27 lipca – Po­czuj się jak ptak – two­rze­nie ma­sek pta­ków drapieżnych 
3 sierp­nia – Nie­sa­mo­wity świat psz­czół – wy­ta­pia­nie świec woskowych 
10 sierp­nia – Stwórz coś z ni­czego – two­rze­nie pa­pie­ro­wych samochodów 
17 sierp­nia – In­te­rak­tywna che­mia – mini laboratorium 
24 sierp­nia – Bądź jak In­diana Jo­nes – warsz­taty archeologiczne 
31 sierp­nia – Po­czuj się jak ptak – two­rze­nie ma­sek pta­ków drapieżnych

Powiązane materiały: