Przejdź do treści

Dmuchawce, latawce… aaaaa psik!

Jedni już ki­chali na po­tęgę, inni mają to przed sobą. Wszystko za­leży od tego na co są uczu­leni. Wkrótce za sprawą jed­nego za­strzyku wszyst­kie uczu­le­nia mają znik­nąć jak reką odjął.

Taki cel po­sta­wili so­bie na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu Wschod­niej Fin­lan­dii. W ciągu kilku lat chcą wpro­wa­dzic na ry­nek szcze­pionkę, która po­ra­dzi so­bie ze wszyst­kimi ty­pami aler­gii: od uczu­leń na sierść po aler­gie pokarmowe.

To do­bra in­for­ma­cja dla cały czas ro­sną­cej liczby osób cier­pią­cych na aler­gię. Praw­do­po­dob­nie już za 3 lata po­łowa Eu­ro­pej­czy­ków be­dzie alergikami.

Za wy­stę­po­wa­nie aler­gii od­po­wie­dzialna jest im­mu­no­glo­bu­lina E (IgE), która skła­nia białe krwinki do uwal­nia­nia hi­sta­miny, a więc sub­stan­cji che­micz­nej po­wo­du­ją­cej re­ak­cje aler­giczne ta­kie jak ki­cha­nie, łza­wie­nie czy wy­sypkę. Ist­nieją za­biegi i leki, które tłu­mią re­ak­cje aler­giczne, ale usu­wają one tylko ob­jawy, a nie samą chorobę.

Ze­spół z Fin­lan­dii, pra­cu­jący pod kie­run­kiem pro­fe­sora Juhu Ro­uvi­nena uważa, że ich szcze­pionka może wy­eli­mi­no­wać aler­gię w ogóle. Fi­no­wie od­kryli drogę do ta­kiego mo­dy­fi­ko­wa­nia ge­ne­tycz­nego aler­ge­nów, że te prze­stają od­dzia­ły­wać na IgE, na­to­miast od­dzia­łują na im­mu­no­glo­bu­linę G (IgG). Im­mu­no­glo­bu­lina IgG — taka przy­ja­zna wer­sja IgE — broni or­ga­nizm przez aler­ge­nami, ha­mu­jąc skutki dzia­ła­nia IgE: blo­kuje uwal­nia­nie hi­sta­miny, a tym sa­mym ka­tar i ki­cha­nie. Na­ukowcy fiń­scy utwo­rzyli spółkę bio­tech­no­lo­giczną De­sen­tum, która ma wpro­wa­dzić szcze­pionkę na ry­nek w ciagu 5, mak­sy­mal­nie 7 lat.

Czy po ta­kim za­strzyku wą­cha­nie kwia­tów nie bę­dzie już męczarnią?

Powiązane materiały: